• Authors: О.М. Golinko, N.P. Levytska
 • UDC 613.2:664.66
 • Authors: V.I. Smolyar, G.I. Petrashenko, O.V. Golokhova
 • UDC 613.2:577.118
 • Authors: O.A. Kharchenko, G.M. Balan, N.M. Bubalo
 • UDC 615.9;632.95;616.8
 • Authors: L.V. Gortseva, T.V. Shutova, T.P. Kostiuchenko
 • UDC 613.2:621.798:543.544
 • Authors: I.V. Kalinin, N.M. Danchenko, B.O. Tsudzevich
 • UDC 577.576.546.599
 • Authors: B.P. Kuzminov, T.S. Zazulyak, A.M. de Agiar Daniel, R.V. Kharchuk
 • UDC 613.27: 615.916:546.62
 • Authors: N.R. Shepelskaya, L.P. Ivanova, L.I. Hryhorenko
 • Authors: V.Ye. Kondratiuk, O.M. Tarasenko, Yu.P. Synytsya
 • Authors: O.Yu. Ioffe, Yu.P. Tsiura, M.S. Kryvopustov, O.P. Stetsenko, T.V. Tarasiuk, M.O. Ovdii
 • Authors: I.V. Lepeshkin, L.P. Ivanova, A.P. Grynko, H.M. Voytenko, O.M. Bagatska, O.M. Kuznetsova, O.P. Kravchuk, G.I. Petrashenko
Page 3 of 6