2018, #1 (48)

  • Authors: O.M. Arustamian, V.S. Tkachyshyn, O.Yu. Aleksiichuk, N.Yu. Tkachyshyna
  • UDC 613.2:629.41
  • Authors: N.R. Shepelskaya, L.P. Ivanova, L.I. Hryhorenko
  • UDC 615.9:632.95:612.6:591.16
  • Authors: A.V. Kutsak, A.I. Sevalnev, M.I. Kostenetskyi
  • UDC 614.876:546.296-053.2-047.36
  • Authors: T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, S.S. Isaeva, O.A. Kharchenko, A.M. Stroy, N.V. Tereschenko, T.V. Yurchenko, S.O. Khomak, N.I. Boiko
  • UDC 615.473.3/4:615.9:613