2018, #2 (49)

 • Authors: M.P. Grebnyak, O.V. Kirsanova, V.V. Taranov,
 • UDC 613.24:614.2
 • DOI 10.33273/2663-9726-2018-49-2-5-12
 • Authors: I.A. Sokolovska
 • UDC 364.122.5:616.517:477.64
 • DOI 10.33273/2663-9726-2018-49-2-13-17
 • Authors: S.V. Dedunov
 • UDC 614.1+613.62]622(477)
 • DOI 10.33273/2663-9726-2018-49-2-18-22
 • Authors: Yu.V. Volkova, D.M. Savoskin, N.M. Sydorenko
 • UDC 613.3:613.8:663.8:616-057.875-02-07
 • DOI 10.33273/2663-9726-2018-49-2-23-27
 • Authors: Yu.V. Fedorenko
 • UDC 612.352/.356:612.014.46]:615.35
 • DOI 10.33273/2663-9726-2018-49-2-28-35
 • Authors: O.A. Buzhyn
 • UDC 612.398
 • DOI 10.33273/2663-9726-2018-49-2-36-45
 • Authors: L.B. Yeltsova, S.Т. Omelchuk
 • UDC 613.262.004-057.875
 • DOI 10.33273/2663-9726-2018-49-2-46-54
 • Authors: L.І. Vlasyk, V.K. Taschuk, H.I. Khrebtii
 • UDC 616.12-008.331.1-06:616.127-07
 • DOI 10.33273/2663-9726-2018-49-2-55-57
 • Authors: T.F. Kharchenko, S.S. Isaeva, G.V. Golovaschenko, A.M. Stroy, O.A. Kharchenko, N.V. Tereschenko, V.V. Koverin
 • UDC 614.3:547.262:648.53
 • DOI 10.33273/2663-9726-2018-49-2-58-61
 • Authors: P.V. Stavnichenko, А.М. Antonenko, M.M. Korshun, S.Т. Omelchuk, V.G. Bardov
 • UDC 613.26:632.952.024.391-053.2
 • DOI 10.33273/2663-9726-2018-49-2-62-66