• Authors: M.V. Velychko, V.H. Radchenko
 • UDC 001.8:502.7:34
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-54-1-13-20
 • Authors: I.T. Matasar, V.I. Kravchenko, L.M. Petryschenko, V.I. Vodopianov
 • UDC 543.272.454: 616-084: 332.122: 616-001.28
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-54-1-21-33
 • Authors: O.M. Losev, H.M. Voytenko, N.V. Kurdil, M.H. Povoznikov, A.A. Kalashnikov, L.L. Davtian, A.P. Hrynko, V.S. Mykhailov, O.A. Makarova, O.H. Lutsenko
 • UDC 615.322/.324:638.167
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-54-1-34-40
 • Authors: I.O. Rashkivska, N.M. Nedopytanska, P.G. Zhminko, N.О. Kornuta, Ya.V. Kolyanchuk
 • UDC 616.8-008.6-053.1/.2-02:618.3-06:615.9]-092.9
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-54-1-41-51
 • Authors: N.R. Shepelskaya, Ya.V. Kolyanchuk
 • UDC 615.9:632.952:612.6:591.16:591.46
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-54-1-52-61
 • Authors: M.V. Velychko, V.H. Radchenko
 • UDC 001.8:502.7:34
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-54-1-73-79
 • Authors: I.T. Matasar, V.I. Kravchenko, L.M. Petryschenko, V.I. Vodopianov
 • UDC 543.272.454:616-084:332.122:616-001.28
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-54-1-80-93
 • Authors: V.M. Podolian
 • UDC 614.1+364.272:663.99
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-55-2-7-16
 • Authors: O.I. Voloshyn, L.І. Vlasyk, L.O. Voloshina, N.A. Ainussi, A.L. Sukholotiuk
 • UDC 616.98:578.834]-07-08-036.82-083.2
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-55-2-17-29
 • Authors: N.V. Kurdil, A.E. Podrushnyak, M.L. Zinovieva, H.I. Petrashenko, U.V. Karpiuk, N.P. Kovalska
 • UDC 615.099+615.322+613.37
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-55-2-30-43
 • Authors: N.Ye. Horban, O.H. Lutsenko, N.V. Kurdil, O.V. Lapikura, T.Yu. Safir
 • UDC 616-084-0583+316.346:178.(3-8)-053.6
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-55-2-44-55
 • Authors: I.T. Matasar, L.M. Petryschenko, T.V. Matasar
 • UDC 577.11:612.126:613.27
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-55-2-56-82
 • Authors: V.M. Padalka, N.V. Kurdil, M.L. Zinovieva, H.I. Petrashenko
 • UDC 615.099+615.015.35
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-55-2-83-93
 • Authors: L.P. Ivanova, T.V. Adamchuk, A.P. Hrynko, O.P. Kravchuk, H.I. Petrashenko
 • UDC 547.6:613.2
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-55-2-94-99
 • Authors: V.L. Savitskii, M.G. Prodanchuk, L.A. Ustinova, O.O. Bobyliova, H.I. Petrashenko, V.A. Barkevych, N.V. Kurdil
 • UDC 614.876+614.2+355.58(477.41)
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-55-2-100-117