2021, #1 (54)

 • Authors: M.V. Velychko, V.H. Radchenko
 • UDC 001.8:502.7:34
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-54-1-13-20
 • Authors: I.T. Matasar, V.I. Kravchenko, L.M. Petryschenko, V.I. Vodopianov
 • UDC 543.272.454: 616-084: 332.122: 616-001.28
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-54-1-21-33
 • Authors: M.V. Velychko, V.H. Radchenko
 • UDC 001.8:502.7:34
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-54-1-73-79
 • Authors: I.T. Matasar, V.I. Kravchenko, L.M. Petryschenko, V.I. Vodopianov
 • UDC 543.272.454:616-084:332.122:616-001.28
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-54-1-80-93
 • Authors: O.M. Losev, H.M. Voytenko, N.V. Kurdil, M.H. Povoznikov, A.A. Kalashnikov, L.L. Davtian, A.P. Hrynko, V.S. Mykhailov, O.A. Makarova, O.H. Lutsenko
 • UDC 615.322/.324:638.167
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-54-1-34-40
 • Authors: I.O. Rashkivska, N.M. Nedopytanska, P.G. Zhminko, N.О. Kornuta, Ya.V. Kolyanchuk
 • UDC 616.8-008.6-053.1/.2-02:618.3-06:615.9]-092.9
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-54-1-41-51
 • Authors: N.R. Shepelskaya, Ya.V. Kolyanchuk
 • UDC 615.9:632.952:612.6:591.16:591.46
 • DOI 10.33273/2663-9726-2021-54-1-52-61