• Authors: T.S. Oboronova, M.G. Prodanchuk, S.P. Chumak, O.O. Bobyliova, N.V. Kurdil, O.L. Pereguda
 • UDC 613.5+613.9+615.9
 • DOI 10.33273/2663-9726-2023-58-1-7-18
 • Authors: A.O. Volosovets, N.V. Kurdil, O.V. Ivashchenko, O.I. Biloshytska
 • UDC 614.8+613.6
 • DOI 10.33273/2663-9726-2023-58-1-19-33
 • Authors: N.Ye. Horban, L.M. Slobodchenko, O.H. Lutsenko, O.V. Lapikura, I.V. Sliepakurova, T.Yu. Safir
 • UDC 613.2+ 572.512.4
 • DOI 10.33273/2663-9726-2023-58-1-34-44
 • Authors: M.G. Prodanchuk, T.F. Kharchenko, O.O. Bobyliova, A.A. Kalashnikov, O.A. Kharchenko, S.V. Snoz
 • UDC 615.46+613.63
 • DOI 10.33273/2663-9726-2023-58-1-45-55
 • Authors: I.T. Matasar, L.M. Petryschenko
 • UDC 612.01.6:613.2:5704:574.2]:572.023
 • DOI 10.33273/2663-9726-2023-58-1-56-67
 • Authors: A.A. Kalashnikov
 • Authors: N.D. Filipets, L.І. Vlasyk, O.V. Herush, O.O. Filipets, О.G. Kmet, L. Habuniia, А.І. Gozhenko
 • UDC 616.61-092.9:615.9
 • DOI 10.33273/2663-9726-2023-59-2-7-14
 • Authors: V.V. Andriuschenko, N.V. Kurdil, B.S. Sheyman, O.V. Ivashchenko
 • UDC 615.9: 615.38+ 616-099
 • DOI 10.33273/2663-9726-2023-59-2-25-34
 • Authors: O.P. Kravchuk, V.I. Medvedev, A.P. Hrynko, O.M. Bahatska, L.P. Ivanova, G.V. Zvarych, V.I. Lyshavsky
 • UDC 613:26:632.95.028
 • DOI 10.33273/2663-9726-2023-59-2-15-24
 • Authors: N.V. Kurdil, Т.О. Shchutska, H.I. Petrashenko, O.O. Khudaykulova, V.V. Zaval'na, I.O. Kozachko
 • UDC 614.3+613.292+612.392.9
 • DOI 10.33273/2663-9726-2023-59-2-35-47
 • Authors: A.O. Zulfiharov, M.S. Artamonov, O.S. Zulfiharov
 • UDC 543.9+502(504)
 • DOI 10.33273/2663-9726-2023-59-2-48-61
 • Authors: O.O. Bobyliova
 • DOI 10.33273/2663-9726-2023-59-2-62-64