2016, #1 (44)

  • Authors: N.R. Shepelskaya, L.P. Ivanova, L.I. Hryhorenko
  • Authors: V.Ye. Kondratiuk, O.M. Tarasenko, Yu.P. Synytsya
  • Authors: O.Yu. Ioffe, Yu.P. Tsiura, M.S. Kryvopustov, O.P. Stetsenko, T.V. Tarasiuk, M.O. Ovdii