• Authors: V.D. Chmil, O.V. Golokhova, D.Yu. Vydrin, A.A. Kalashnikov
 • Authors: V.I. Smolyar
 • UDC 613.2
 • Authors: S.Т. Omelchuk, N.V. Velykaya, V.N. Zalesky
 • UDC 616-002-085.814.2+615.874.2
 • Authors: V.I. Smolyar, G.I. Petrashenko, O.V. Golokhova
 • Authors: V.I. Smolyar
 • UDC 613.2
 • Authors: M.G. Prodanchuk, M.V. Velychko, O.V. Shamsutdinov, M.V. Bab'yak, I.M. Salahor
 • Authors: S.Т. Omelchuk, N.V. Velykaya, V.N. Zalesky, V.D. Aleksiychuk
 • UDC 613.26:547.979.4:541.182.024
 • Authors: P.O. Karpenko, O.V. Bondar
 • UDC 642.58.:796.071.2
 • Authors: L.V. Moskalchuk
 • UDC 613.2
 • Authors: I.V. Lepeshkin, L.P. Ivanova, O.M. Bagatska, P.V. Aleynov, M.I. Lepeshkina
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • Authors: V.I. Smolyar, G.I. Petrashenko, O.V. Golokhova
 • UDC 613.2
Page 1 of 5