• Authors: I.O. Rashkivska, M.G. Prodanchuk, L.O. Prokopenko, P.G. Zhminko, N.M. Nedopytanska, N.M. Bubalo, Ya.V. Kolyanchuk, T.V. Usenko, K.S. Zuzanska
 • UDC 006.015.5:65.018
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-5-8
 • Authors: V.D. Chmil, O.V. Golokhova, D.Yu. Vydrin, V.I. Kruk
 • UDC 547.6:613.26/.29:54.056
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-9-18
 • Authors: L.J. Vlasyk, A.L. Sukholotiuk, T.M. Khrystych
 • UDC 615.874.2:615.825]-056.257
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-19-27
 • Authors: S.Т. Omelchuk, О.P. Vavrinevych, А.М. Antonenko, V.G. Bardov
 • UDC 613:632.951.024.39
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-28-33
 • Authors: T.L. Kolodnitska, V.O. Selezniova
 • UDC 613.2:615.099.083/.084
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-34-39
 • Authors: V.A. Dufynets, T.S. Hruzeva
 • UDC 613/614:617.7
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-40-49
 • Authors: V.V. Zaitsev, N.I. Rublevska, V.D. Rublevskyi
 • UDC 616.3: 628.1.033: 502.175: 711.454
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-50-53
 • Authors: I.R. Tymofiichuk, S.B. Semenenko, T.P. Savchuk, A.A. Piddubna, L.D. Boreiko, V.V. Semenenko
 • UDC 613.2:642.09]-057.87:61
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-54-58
 • Authors: О.V. Kushnir, T.І. Grachova, N.M. Fundiur, O.M. Zhukovskiy, О.М. Iftoda, V.O. Selezniova, T.L. Kolodnitska
 • UDC 613.21:373.22.091.217(477.85)
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-59-66
 • Authors: M.D. Dyachuk, T.S. Hruzeva
 • UDC 613/614:616-039.4:616.6
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-67-74
 • Authors: V.K. Taschuk, L.І. Vlasyk, H.I. Khrebtii
 • UDC 616.12-008.331.1-06:616.127-07
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-75-79
 • Authors: I. Avdoshyn, M.V. Velychko, O. Kyryliuk, M. Kryvych
 • UDC 502:504.054
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-5-11
 • Authors: O.F. Aksonova, D.O. Torianyk, L.F. Pavlotska, A.O. Borysova
 • UDC 613.2-053.7
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-12-20
 • Authors: O.Yu. Ioffe, O.P. Stetsenko, T.V. Tarasiuk, M.S. Kryvopustov
 • UDC 613.2:616-089
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-21-27
 • Authors: A.A. Kalashnikov, H.M. Voytenko, O.M. Losev, N.V. Kurdil, V.S. Mykhailov, I.I. Holovetskii, O.H. Lutsenko
 • UDC 615.322/.324:638.167
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-28-38
 • Authors: A.A. Kalashnikov, N.V. Kurdil, O.H. Lutsenko, H.M. Voytenko, A.G. Bogomol
 • UDC 615.9:613.2-099+614.31
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-49-59
 • Authors: O.P. Kravchuk, O.M. Bahatska, V.I. Medvedev, A.P. Hrynko, L.P. Ivanova, O.M. Kuznetsova, V.I. Lyshavsky, S.I. Yuschuk, H.I. Petrashenko
 • UDC 613:26:632.95.028
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-39-48
 • Authors: I.T. Matasar, L.M. Petryschenko, O.H. Lutsenko
 • UDC 577.161:612.015.6:612.3.002.35
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-60-77
 • Authors: A.H. Shapar, O.V. Mikheev, M.V. Velychko
 • UDC 574.4:502.35:614.8.026.1
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-78-81
 • Authors: I.R. Tymofiichuk, L.H. Dotsiuk, S.B. Semenenko, L.D. Boreiko, N.Yu. Semenenko
 • UDC 613.2:642.09]-057.87:64
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-82-86