• Authors: V.I. Smolyar, H.I. Petrashenko, O.V. Golokhova
  • Authors: O.S. Samuseva, V.V. Slastin, O.V. Shvets, L.V. Moskalchuk
  • Authors: I.V. Lepeshkin, O.M. Bahatska, V.I. Medvedev, O.P. Kravchuk, L.P. Ivanova, A.P. Hrynko, G.V. Zvarych, V.S. Mykhailov
  • Authors: Yu.V. Gavalko, L.V. Peshuk, M.S. Romanenko, L.L. Syneok, N.S. Naumchuk, L.M. Zhevaga
  • Authors: V.І. Slobodkin, A.O. Senatova, T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya
  • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, O.P. Kravchuk, A.P. Hrynko, V.N. Baran, V.I. Lyshavsky, G.V. Zvarych