• Authors: Smolyar V.I., Petrashenko G.I., Golokhova O.V.
  • Authors: Samuseva O.S., Slastin V.V., Shvets O.V., Moskalchuk L.V.
  • Authors: Lepeshkin I.V., Bagatska O.M., Medvedev V.I., Kravchuk O.P., Ivanova L.P., Grynko A.P., Zvarych G.V., Mykhailov V.S.