2017, #2 (47)

  • Authors: S.H. Saksonov, T.S. Hruzeva, O.P. Vitovska
  • UDC 616-082:617.7
  • Authors: S.M. Kuzminskiy, N.О. Stadnichuk, Т.І. Moroz, H.T. Arkhypchuk
  • UDC 579.841:579.68