• Authors: V.I. Smolyar
 • UDC 613.2
 • Authors: S.Т. Omelchuk, N.V. Velykaya, V.N. Zalesky, V.D. Aleksiychuk
 • UDC 613.26:547.979.4:541.182.024
 • Authors: L.V. Moskalchuk
 • UDC 613.2
 • Authors: I.V. Lepeshkin, L.P. Ivanova, O.M. Bahatska, P.V. Aleynov, M.I. Lepeshkina
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • Authors: V.I. Smolyar, H.I. Petrashenko, O.V. Golokhova
 • UDC 613.2
 • Authors: V.V. Slastin, O.S. Samuseva, L.V. Moskalchuk
 • UDC 613.2:613.25
 • Authors: V.І. Slobodkin
 • UDC 613.2.099
 • Authors: M.G. Prodanchuk, I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, L.P. Ivanova, O.M. Bahatska, S.V. Retman
 • UDC 632.95.028:913(477)
 • Authors: V.I. Smolyar, H.I. Petrashenko, O.V. Golokhova
 • Authors: V.І. Slobodkin, V.M. Levitskaya, A.O. Senatova
 • Authors: T.M. Burushkina, V.V. Ratushnyak, V.I. Kolychev, V.M. Prepodobnyj
 • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, A.P. Hrynko, V.N. Baran, V.I. Lyshavsky, G.V. Zvarych, S.I. Yuschuk, N.V. Vorushylo
 • Authors: V.V. Slastin, O.S. Samuseva, L.V. Moskalchuk, I.A. Railko
 • UDC 613.2:616.1
Page 1 of 2