• Authors: E.M. Biletska, O.V. Antonova, T.D. Zemlyakova, T.A. Holovkova
 • Authors: O.V. Fera, E.Ya. Kostenko, V.M. Kryvanych, L.V. Kukharchuk, E.H. Kohut, I.V. Penzelyk, V.P. Mykyta, D.S. Shevchenko
 • Authors: O.V. Fera, E.Ya. Kostenko, M.O. Fera, V.M. Kryvanych, K.G. Dyachuk, A.V. Nehrya, A.V. Vatunya, A.V. Hainalii, Kh.P. Kykta, M.O. Pokydiuk, Ya.Yu. Sukhanova, А.М. Antonenko, О.P. Vavrinevych
 • Authors: V.Ye. Kondratiuk, O.A. Bychkov, O.V. Mozhar, V.P. Shvechykova, A.P. Tarasiuk
 • Authors: S.G. Saksonov, T.S. Hruzeva, O.P. Vitovska
 • UDC 616-082:617.7
 • Authors: S.M. Kuzminskiy, N.О. Stadnichuk, Т.І. Moroz, H.T. Arkhypchuk
 • UDC 579.841:579.68
 • Authors: O.M. Arustamian, V.S. Tkachyshyn, O.Yu. Aleksiichuk, N.Yu. Tkachyshyna
 • UDC 613.2:629.41
 • Authors: N.R. Shepelskaya, L.P. Ivanova, L.I. Hryhorenko
 • UDC 615.9:632.95:612.6:591.16
 • Authors: A.V. Kutsak, A.I. Sevalnev, M.I. Kostenetskyi
 • UDC 614.876:546.296-053.2-047.36
 • Authors: T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, S.S. Isaeva, O.A. Kharchenko, A.M. Stroy, N.V. Tereschenko, T.V. Yurchenko, S.O. Khomak, N.I. Boiko
 • UDC 615.473.3/4:615.9:613
 • Authors: I.A. Sokolovska
 • UDC 364.122.5:616.517:477.64
 • DOI 10.33273/2663-9726-2018-49-2-13-17
 • Authors: S.V. Dedunov
 • UDC 614.1+613.62]622(477)
 • DOI 10.33273/2663-9726-2018-49-2-18-22
 • Authors: Yu.V. Volkova, D.M. Savoskin, N.M. Sydorenko
 • UDC 613.3:613.8:663.8:616-057.875-02-07
 • DOI 10.33273/2663-9726-2018-49-2-23-27
Page 4 of 6