• Authors: Prodanchuk M.G., Lepeshkin I.V., Medvedev V.I., Ivanova L.P., Bagatska O.M., Retman S.V.
  • UDC 632.95.028:913(477)
  • Authors: Smolyar V.I., Petrashenko G.I., Golokhova O.V.
  • Authors: Slobodkin V.І., Levitskaya V.M., Senatova A.O.
  • Authors: Burushkina T.M., Ratushnyak V.V., Kolychev V.I., Prepodobnyj V.M.
  • Authors: Lepeshkin I.V., Medvedev V.I., Grynko A.P., Baran V.N., Lyshavsky V.I., Zvarych G.V., Yuschuk S.I., Vorushylo N.V.