2014, #2 (41)

  • Authors: M.G. Prodanchuk, I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, L.P. Ivanova, O.M. Bahatska, S.V. Retman
  • UDC 632.95.028:913(477)
  • Authors: V.I. Smolyar, H.I. Petrashenko, O.V. Golokhova
  • Authors: V.І. Slobodkin, V.M. Levitskaya, A.O. Senatova
  • Authors: T.M. Burushkina, V.V. Ratushnyak, V.I. Kolychev, V.M. Prepodobnyj
  • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, A.P. Hrynko, V.N. Baran, V.I. Lyshavsky, G.V. Zvarych, S.I. Yuschuk, N.V. Vorushylo