2013, #2 (39)

 • Authors: S.Т. Omelchuk, N.V. Velykaya, V.N. Zalesky
 • UDC 616-002-085.814.2+615.874.2
 • Authors: P.O. Karpenko, O.V. Bondar
 • UDC 642.58.:796.071.2
 • Authors: L.І. Vlasyk, T.І. Grachova, О.V. Kushnir, N.M. Fundiur
 • UDC 613.288
 • Authors: M.G. Prodanchuk, A.A. Makarov, B.S. Sheyman, Е.G. Vasilieva, G.B. Bodnar
 • UDC 616-073.27:616.61-008: 631.416.9
 • Authors: V.I. Smolyar, H.I. Petrashenko, O.V. Golokhova
 • UDC 613.2.099:546.683
 • Authors: G.P. Tarasenko, S.E. Deineka, М.М. Turash, O.O. Blinder, O.V. Blinder
 • UDC 613.2
 • Authors: G.M. Balan, O.A. Kharchenko, N.M. Bubalo, V.A. Babych, T.V. Mymrenko
 • UDC 615.91:632.95:612.014.46