2020, #2 (53)

 • Authors: M.G. Prodanchuk, M.V. Velychko, Ya.M. Honcharuk
 • UDC 304.062
 • DOI 10.33273/2663-9726-2020-53-2-5-16 (Eng), 10.33273/2663-9726-2020-53-2-17-28 (Ukr)
 • Authors: M.G. Prodanchuk, O.F. Bantyshev, M.V. Velychko, O.P. Kravchuk, I.M. Salahor, I.M. Maksymchuk
 • UDC 094.4:623.459:343.359.3
 • DOI 10.33273/2663-9726-2020-53-2-29-38 (Eng), 10.33273/2663-9726-2020-53-2-39-48 (Ukr)
 • Authors: H.А. Demich, A.E. Podrushnyak, A.M. Stroy, A.O. Zulfiharov
 • UDC 547.231:543
 • DOI 10.33273/2663-9726-2020-53-2-49-54
 • Authors: I.T. Matasar, L.M. Petryschenko, A.V. Chernyshov
 • UDC 577. 164: 314.82 + 613.2: 614.876: 616-001.28
 • DOI 10.33273/2663-9726-2020-53-2-55-79
 • Authors: S.V. Snoz, L.М. Smerdova, L.O. Prokopenko, O.O. Bobyliova
 • UDC 621.798:628.473.62
 • DOI 10.33273/2663-9726-2020-53-2-80-87 (Eng), 10.33273/2663-9726-2020-53-2-88-95 (Ukr)
 • Authors: O.I. Voloshyn, L.І. Vlasyk, L.O. Voloshina, N.A. Ainussi
 • UDC 615.322.03: 664.55
 • DOI 10.33273/2663-9726-2020-53-2-96-101 (Eng), 10.33273/2663-9726-2020-53-2-102-109 (Ukr)