2019, #1 (50)

 • Authors: I.O. Rashkivska, M.G. Prodanchuk, L.O. Prokopenko, P.G. Zhminko, N.M. Nedopytanska, N.M. Bubalo, Ya.V. Kolyanchuk, T.V. Usenko, K.S. Zuzanska
 • UDC 006.015.5:65.018
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-5-8
 • Authors: V.D. Chmil, O.V. Golokhova, D.Yu. Vydrin, V.I. Kruk
 • UDC 547.6:613.26/.29:54.056
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-9-18
 • Authors: L.J. Vlasyk, A.L. Sukholotiuk, T.M. Khrystych
 • UDC 615.874.2:615.825]-056.257
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-19-27
 • Authors: S.Т. Omelchuk, О.P. Vavrinevych, А.М. Antonenko, V.G. Bardov
 • UDC 613:632.951.024.39
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-28-33
 • Authors: T.L. Kolodnitska, V.O. Selezniova
 • UDC 613.2:615.099.083/.084
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-34-39
 • Authors: V.A. Dufynets, T.S. Hruzeva
 • UDC 613/614:617.7
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-40-49
 • Authors: V.V. Zaitsev, N.I. Rublevska, V.D. Rublevskyi
 • UDC 616.3: 628.1.033: 502.175: 711.454
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-50-53
 • Authors: I.R. Tymofiichuk, S.B. Semenenko, T.P. Savchuk, A.A. Piddubna, L.D. Boreiko, V.V. Semenenko
 • UDC 613.2:642.09]-057.87:61
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-54-58
 • Authors: О.V. Kushnir, T.І. Grachova, N.M. Fundiur, O.M. Zhukovskiy, О.М. Iftoda, V.O. Selezniova, T.L. Kolodnitska
 • UDC 613.21:373.22.091.217(477.85)
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-59-66
 • Authors: M.D. Dyachuk, T.S. Hruzeva
 • UDC 613/614:616-039.4:616.6
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-67-74
 • Authors: V.K. Taschuk, L.І. Vlasyk, H.I. Khrebtii
 • UDC 616.12-008.331.1-06:616.127-07
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-75-79