• Authors: Omelchuk S.Т., Velykaya N.V., Zalessky V.N.
 • UDC 616-002-085.814.2+615.874.2
 • Authors: Karpenko P.O., Bondar O.V.
 • UDC 642.58.:796.071.2
 • Authors: Vlasyk L.І., Grachova T.І., Kushnir О.V., Fundyur N.M.
 • UDC 613.288
 • Authors: Prodanchuk M.G., Makarov A.A., Sheyman B.S., Vasilieva Е.G., Bodnar G.B.
 • UDC 616-073.27:616.61-008: 631.416.9
 • Authors: Smolyar V.I., Petrashenko G.I., Golokhova O.V.
 • UDC 613.2.099:546.683
 • Authors: Tarasenko G.P., Deineka S.E., Turash М.М., Blinder O.O., Blinder O.V.
 • UDC 613.2
 • Authors: Balan G.M., Kharchenko O.A., Bubalo N.M., Babych V.A., Mymrenko T.V.
 • UDC 615.91:632.95:612.014.46