2019, #2 (51)

 • Authors: I. Avdoshyn, M.V. Velychko, O. Kyryliuk, M. Kryvych
 • UDC 502:504.054
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-5-11
 • Authors: O.F. Aksonova, D.O. Torianyk, L.F. Pavlotska, A.O. Borysova
 • UDC 613.2-053.7
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-12-20
 • Authors: O.Yu. Ioffe, O.P. Stetsenko, T.V. Tarasiuk, M.S. Kryvopustov
 • UDC 613.2:616-089
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-21-27
 • Authors: A.A. Kalashnikov, H.M. Voytenko, O.M. Losev, N.V. Kurdil, V.S. Mykhailov, I.I. Holovetskii, O.H. Lutsenko
 • UDC 615.322/.324:638.167
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-28-38
 • Authors: O.P. Kravchuk, O.M. Bahatska, V.I. Medvedev, A.P. Hrynko, L.P. Ivanova, O.M. Kuznetsova, V.I. Lyshavsky, S.I. Yuschuk, H.I. Petrashenko
 • UDC 613:26:632.95.028
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-39-48
 • Authors: A.A. Kalashnikov, N.V. Kurdil, O.H. Lutsenko, H.M. Voytenko, A.G. Bogomol
 • UDC 615.9:613.2-099+614.31
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-49-59
 • Authors: I.T. Matasar, L.M. Petryschenko, O.H. Lutsenko
 • UDC 577.161:612.015.6:612.3.002.35
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-60-77
 • Authors: A.H. Shapar, O.V. Mikheev, M.V. Velychko
 • UDC 574.4:502.35:614.8.026.1
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-78-81
 • Authors: I.R. Tymofiichuk, L.H. Dotsiuk, S.B. Semenenko, L.D. Boreiko, N.Yu. Semenenko
 • UDC 613.2:642.09]-057.87:64
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-82-86