2015, #1 (42)

  • Authors: V.I. Smolyar, H.I. Petrashenko, O.V. Golokhova
  • Authors: O.S. Samuseva, V.V. Slastin, O.V. Shvets, L.V. Moskalchuk
  • Authors: I.V. Lepeshkin, O.M. Bahatska, V.I. Medvedev, O.P. Kravchuk, L.P. Ivanova, A.P. Hrynko, G.V. Zvarych, V.S. Mykhailov