2014, #1 (40)

 • Authors: V.I. Smolyar
 • UDC 613.2
 • Authors: S.Т. Omelchuk, N.V. Velykaya, V.N. Zalesky, V.D. Aleksiychuk
 • UDC 613.26:547.979.4:541.182.024
 • Authors: L.V. Moskalchuk
 • UDC 613.2
 • Authors: I.V. Lepeshkin, L.P. Ivanova, O.M. Bahatska, P.V. Aleynov, M.I. Lepeshkina
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • Authors: V.I. Smolyar, H.I. Petrashenko, O.V. Golokhova
 • UDC 613.2
 • Authors: V.V. Slastin, O.S. Samuseva, L.V. Moskalchuk
 • UDC 613.2:613.25
 • Authors: V.І. Slobodkin
 • UDC 613.2.099
 • Authors: V.V. Slastin, O.S. Samuseva, L.V. Moskalchuk, I.A. Railko
 • UDC 613.2:616.1