• Authors: Smolyar V.I.
 • UDC 613.2
 • Authors: Omelchuk S.Т., Velykaya N.V., Zalessky V.N., Aleksiychuk V.D.
 • UDC 613.26:547.979.4:541.182.024
 • Authors: Moskalchuk L.V.
 • UDC 613.2
 • Authors: Lepeshkin I.V., Ivanova L.P., Bagatska O.M., Aleynov P.V., Lepeshkina M.I.
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • Authors: Smolyar V.I., Petrashenko G.I., Golokhova O.V.
 • UDC 613.2
 • Authors: Slastin V.V., Samuseva O.S., Moskalchuk L.V.
 • UDC 613.2:613.25
 • Authors: Slobodkin V.І.
 • UDC 613.2.099
 • Authors: Slastin V.V., Samuseva O.S., Moskalchuk L.V., Railko I.A.
 • UDC 613.2:616.1