• Authors: M.G. Prodanchuk, M.V. Velychko, O.V. Shamsutdinov, M.V. Bab'yak, I.M. Salahor
  • Authors: O.V. Fera, E.Ya. Kostenko, M.O. Fera, V.M. Kryvanych, K.G. Dyachuk, A.V. Nehrya, A.V. Vatunya, A.V. Hainalii, Kh.P. Kykta, M.O. Pokydiuk, Ya.Yu. Sukhanova, А.М. Antonenko, О.P. Vavrinevych
  • Authors: V.Ye. Kondratiuk, O.A. Bychkov, O.V. Mozhar, V.P. Shvechykova, A.P. Tarasiuk
  • Authors: S.H. Saksonov, T.S. Hruzeva, O.P. Vitovska
  • UDC 616-082:617.7
  • Authors: S.M. Kuzminskiy, N.О. Stadnichuk, Т.І. Moroz, H.T. Arkhypchuk
  • UDC 579.841:579.68