2015, #2 (43)

  • Authors: Yu.V. Gavalko, L.V. Peshuk, M.S. Romanenko, L.L. Syneok, N.S. Naumchuk, L.M. Zhevaga
  • Authors: V.І. Slobodkin, A.O. Senatova, T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya
  • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, O.P. Kravchuk, A.P. Hrynko, V.N. Baran, V.I. Lyshavsky, G.V. Zvarych