• Authors: O.M. Arustamian, V.S. Tkachyshyn, O.Yu. Aleksiichuk, N.Yu. Tkachyshyna
 • UDC 613.2:629.41
 • Authors: N.R. Shepelskaya, L.P. Ivanova, L.I. Hryhorenko
 • UDC 615.9:632.95:612.6:591.16
 • Authors: A.V. Kutsak, A.I. Sevalnev, M.I. Kostenetskyi
 • UDC 614.876:546.296-053.2-047.36
 • Authors: T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, S.S. Isaeva, O.A. Kharchenko, A.M. Stroy, N.V. Tereschenko, T.V. Yurchenko, S.O. Khomak, N.I. Boiko
 • UDC 615.473.3/4:615.9:613
 • Authors: M.P. Grebnyak, O.V. Kirsanova, V.V. Taranov,
 • UDC 613.24:614.2
 • Authors: Yu.V. Volkova, D.M. Savoskin, N.M. Sydorenko
 • UDC 613.3:613.8:663.8:616-057.875-02-07
 • Authors: L.B. Yeltsova, S.Т. Omelchuk
 • UDC 613.262.004-057.875
 • Authors: T.F. Kharchenko, S.S. Isaeva, G.V. Golovaschenko, A.M. Stroy, O.A. Kharchenko, N.V. Tereschenko, V.V. Koverin
 • UDC 614.3:547.262:648.53
 • Authors: P.V. Stavnichenko, А.М. Antonenko, M.M. Korshun, S.Т. Omelchuk, V.G. Bardov
 • UDC 613.26:632.952.024.391-053.2