• Authors: S.Т. Omelchuk, N.V. Velykaya, V.N. Zalesky, V.D. Aleksiychuk
 • UDC 613.26:547.979.4:541.182.024
 • Authors: P.O. Karpenko, O.V. Bondar
 • UDC 642.58.:796.071.2
 • Authors: L.V. Moskalchuk
 • UDC 613.2
 • Authors: I.V. Lepeshkin, L.P. Ivanova, O.M. Bahatska, P.V. Aleynov, M.I. Lepeshkina
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • Authors: V.I. Smolyar, H.I. Petrashenko, O.V. Golokhova
 • UDC 613.2
 • Authors: V.V. Slastin, O.S. Samuseva, L.V. Moskalchuk
 • UDC 613.2:613.25
 • Authors: V.І. Slobodkin
 • UDC 613.2.099
 • Authors: L.І. Vlasyk, T.І. Grachova, О.V. Kushnir, N.M. Fundiur
 • UDC 613.288
 • Authors: M.G. Prodanchuk, A.A. Makarov, B.S. Sheyman, Е.G. Vasilieva, G.B. Bodnar
 • UDC 616-073.27:616.61-008: 631.416.9
 • Authors: V.I. Smolyar, H.I. Petrashenko, O.V. Golokhova
 • UDC 613.2.099:546.683
 • Authors: G.P. Tarasenko, S.E. Deineka, М.М. Turash, O.O. Blinder, O.V. Blinder
 • UDC 613.2
 • Authors: G.M. Balan, O.A. Kharchenko, N.M. Bubalo, V.A. Babych, T.V. Mymrenko
 • UDC 615.91:632.95:612.014.46
 • Authors: M.V. Velychko, H.L. Herhalova, M.O. Shylin
 • UDC 343.326.351.746.1
 • DOI 10.33273/2663-9726-2020-52-1-12-18
Page 1 of 7