• Authors: V.I. Smolyar
  • UDC 613.2
  • Authors: S.Т. Omelchuk, N.V. Velykaya, V.N. Zalesky
  • UDC 616-002-085.814.2+615.874.2
  • Authors: V.I. Smolyar, G.I. Petrashenko, O.V. Golokhova
  • Authors: V.I. Smolyar
  • UDC 613.2
  • Authors: M.G. Prodanchuk, M.V. Velychko, O.V. Shamsutdinov, M.V. Bab'yak, I.M. Salahor
  • Authors: M.P. Grebnyak, O.V. Kirsanova, V.V. Taranov,
  • UDC 613.24:614.2