• Authors: V.I. Smolyar
 • UDC 613.2
 • Authors: S.Т. Omelchuk, N.V. Velykaya, V.N. Zalesky
 • UDC 616-002-085.814.2+615.874.2
 • Authors: V.I. Smolyar, G.I. Petrashenko, O.V. Golokhova
 • Authors: V.I. Smolyar
 • UDC 613.2
 • Authors: M.G. Prodanchuk, M.V. Velychko, O.V. Shamsutdinov, M.V. Bab'yak, I.M. Salahor
 • Authors: M.P. Grebnyak, O.V. Kirsanova, V.V. Taranov,
 • UDC 613.24:614.2
 • DOI 10.33273/2663-9726-2018-49-2-5-12
 • Authors: I.O. Rashkivska, M.G. Prodanchuk, L.O. Prokopenko, P.G. Zhminko, N.M. Nedopytanska, N.M. Bubalo, Ya.V. Kolyanchyk, T.V. Usenko, K.S. Zuzanska
 • UDC 006.015.5:65.018
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-5-8
 • Authors: V.D. Chmil, O.V. Golokhova, D.Yu. Vydrin, V.I. Kruk
 • UDC 547.6:613.26/.29:54.056
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-9-18