• Authors: V.I. Smolyar
 • UDC 613.2
 • Authors: S.Т. Omelchuk, N.V. Velykaya, V.N. Zalesky
 • UDC 616-002-085.814.2+615.874.2
 • Authors: V.I. Smolyar, H.I. Petrashenko, O.V. Golokhova
 • Authors: V.I. Smolyar
 • UDC 613.2
 • Authors: M.G. Prodanchuk, M.V. Velychko, O.V. Shamsutdinov, M.V. Bab'yak, I.M. Salahor
 • Authors: M.P. Grebnyak, O.V. Kirsanova, V.V. Taranov,
 • UDC 613.24:614.2
 • DOI 10.33273/2663-9726-2018-49-2-5-12
 • Authors: I.O. Rashkivska, M.G. Prodanchuk, L.O. Prokopenko, P.G. Zhminko, N.M. Nedopytanska, N.M. Bubalo, Ya.V. Kolyanchuk, T.V. Usenko, K.S. Zuzanska
 • UDC 006.015.5:65.018
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-5-8
 • Authors: V.D. Chmil, O.V. Golokhova, D.Yu. Vydrin, V.I. Kruk
 • UDC 547.6:613.26/.29:54.056
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-50-1-9-18
 • Authors: I. Avdoshyn, M.V. Velychko, O. Kyryliuk, M. Kryvych
 • UDC 502:504.054
 • DOI 10.33273/2663-9726-2019-51-2-5-11
 • Authors: T.V. Adamchuk, A.P. Hrynko, Т.І. Moroz, O.A. Makarova, N.О. Stadnichuk, H.А. Demich, Т.О. Shchutska, О.М. Holinko
 • UDC 547.6.613.2
 • DOI 10.33273/2663-9726-2020-52-1-5-11
 • Authors: M.G. Prodanchuk, M.V. Velychko, Ya.M. Honcharuk
 • UDC 304.062
 • DOI 10.33273/2663-9726-2020-53-2-5-16 (Eng), 10.33273/2663-9726-2020-53-2-17-28 (Ukr)
Page 1 of 2