• Authors: N.R. Shepelskaya, L.P. Ivanova, L.I. Hryhorenko
  • Authors: V.Ye. Kondratiuk, O.M. Tarasenko, Yu.P. Synytsya
  • Authors: O.Yu. Ioffe, Yu.P. Tsiura, M.S. Kryvopustov, O.P. Stetsenko, T.V. Tarasiuk, M.O. Ovdii
  • Authors: I.V. Lepeshkin, L.P. Ivanova, A.P. Hrynko, H.M. Voytenko, O.M. Bahatska, O.M. Kuznetsova, O.P. Kravchuk, H.I. Petrashenko
  • Authors: E.M. Biletska, O.V. Antonova, T.D. Zemlyakova, T.A. Holovkova
  • Authors: O.V. Fera, E.Ya. Kostenko, V.M. Kryvanych, L.V. Kukharchuk, E.H. Kohut, I.V. Penzelyk, V.P. Mykyta, D.S. Shevchenko
  • Authors: V.D. Chmil, O.V. Golokhova, D.Yu. Vydrin, A.A. Kalashnikov