Features nutrition of teenage athletes

  • Authors: P.O. Karpenko, O.V. Bondar
  • UDC: 642.58.:796.071.2
Download attachments:

П.О. Карпенко, доктор мед. наук, професор, О.В. Бондар

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Summary. The features of nutrition in educational institutions of Olympic reserve. Investigated the actual nutritional status of adolescent athletes Ukraine and Russia in the training period.

Key words: nutritional status, athletes and adolescents.

 

В умовах сучасного розвитку спорту організація раціонального харчування спортсменів відіграє важливу роль. Високий ступінь фізичного та нервово-психічного навантаження, яке виникає під час тренувань та змагань, супроводжується істотною перебудовою метаболічних процесів, що обумовлюють підвищену потребу організму спортсменів у енергії та поживних харчових речовинах. При цьому важлива роль у забезпечені високого рівня функціональної активності організму та прискоренні процесів адаптації до напруженої м’язової діяльності належить харчуванню. Велике значення має також вибір режиму харчування та кількості спожитої їжі, раціональної до витрат енергії та потреб організму [1].

Вивчення раціонального харчування спортсменів — актуальна проблема, оскільки правильне її вирішення сприяє підтриманню здоров’я та життєвих функцій організму під час тренувань та змагань [2, 3].

Харчування спортсменів-підлітків сприяє правильному фізичному та розумовому розвиткові, зміцненню їхнього здоров’я, підвищує стійкість організму до несприятливих факторів довкілля та інфекційних захворювань.

Харчування підлітків базується на концепціях збалансованого та оптимального харчування із урахуванням вікових особливостей організму у співвідношенні з їхніми фізіологічними та біохімічними потребами, а також залежно від витраченої енергії [2].

Більшість фахівців вважають, що основні принципи харчування спортсменів-підлітків це: — співвідношення енергетичної цінності раціону та середньодобових енерговитрат, які залежать від віку, статі, характеру та інтенсивності фізичних навантажень [1, 4];

— збалансованість раціону за основними поживними речовинами (білки, жири, вуглеводи), а також за вітамінами, мінеральними та мінорними речовинами [5];

— вибір оптимальних норм харчування, який забезпечує різноманітність раціонів (білковий, вуглеводний, білково-вуглеводний) в залежності від конкретних завдань, тривалості, обсягів та інтенсивності фізичних навантажень[3];

— розподілення раціону впродовж дня має чітко узгоджуватися з режимом і характером тренувань і змагань.

З метою вивчення харчування спортсменів-підлітків було розроблено анкету, за допомогою якої вивчався стан та організація харчування даного контингенту. Всього опитано 171 учня, які були поділені за віковими категоріями: до першої належать учні 10-11 років; до другої — 12-13 років; до третьої — 14-15 років та до четвертої — 16-17 років (див. рис. 1).

 

Рис. 1. Вікова категорія учнів

 

З даного рисунку видно, що найбільший відсоток учнів становить третя вікова категорія (14-15 років).

Наступним етапом дослідження є визначення, яка кількість учнів займається конкретним видом спорту (див. рис. 2).

 

Рис.2. Заняття видами спорту

 

Дослідивши організацію харчування підлітків, встановлено, що понад 62 % з них отримують чотириразове харчування різних вікових категорій. Найвищий відсоток посідають учні 3 вікової категорії (див. рис. 3).

 

Рис. 3. Режим харчування

 

У ході аналізу з’ясувалось, понад половину учнів задовольняє харчування та асортимент у меню їдальні Вищого республіканського училища фізичної культури (м. Київ, Україна). Базовим раціоном в училищі є раціон третьої вікової групи.

Вивчення фактичного харчування спортсменів-підлітків відбувався в осінньо-зимовий період, на початку змагального періоду тренувального циклу. Вивчався він на основі хімічного складу раціонів харчування, які споживали в їдальні при Вищому республіканському училищі фізичної культури в м. Києві та при Олімпійському училищі №1 м. Москва.

Аналіз рекомендацій за добовою потребою основних поживних речовин підлітків, які мають фізичне і психоемоційне навантаження, свідчить про недотримання одного з принципів раціонального харчування — збалансованості добового раціону не тільки за основними харчовими речовинами, а й за мікронутрієнтами (табл. 1).

 

Таблиця 1

Хімічний склад раціонів підлітків

 

Аналізуючи вищенаведене, можна констатувати, що організація харчування в даних закладах задовольняє потреби організму підлітків-спортсменів різних країн. У ході аналізу встановлено, що норми поживних речовин завищені за всіма показниками від добової потреби. Споживання завищеної кількості призводить до:

— збільшення вмісту білка вище 3 г/кг маси тіла негативно впливає на функціональний стан організму [4, 5];

— підвищений вміст жирів у раціоні призводить до ризику розвитку ряду захворювань, перш за все, серцево-судинних та ожиріння [6, 7];

— підвищений вміст вітамінів не покращує спортивні результати [11];

— великі дози заліза здійснюють токсичну дію на організм [8].

При цьому необхідно пам’ятати, що шкідлива не тільки недостатність окремих незамінних факторів харчування, а й їхнє перенасичення, включаючи амінокислоти, вітаміни та інші харчові речовини [9, 12]. У зв’язку з цим необхідно вирішити такі питання:

— дотримання відповідної документації згідно з нормами споживання поживних речовин різними віковими категоріями та видом спорту;

— впровадження в раціони новітніх функціональних продуктів для харчування спортсменів різного напрямку;

— покращити якість страв;

— дотримання персоналом санітарно-гігієнічних норм.

Представлені дані вказують на важливість ролі аліментарного чинника щодо адаптаційних можливостей спортсменів, поліпшення їхньої працездатності, покращення високих спортивних результатів, збереження здоров’я, а також підтверджують важливу роль основних і есенційних харчових речовин у харчуванні спортсменів-підлітків [10].

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Мостовая Л.А. Питание юных спортсменов / Л.А. Мостовая, И.А. Сливинская, П.М. Карповец, Е.В. Гончарук. // Библиотека практического врача. –К.: Здоровье, 1989.

2. Тутельян В.А. Оптимазация питания спортсменов: реалии и перспективы / В.А. Тутельян, Д.Б. Никитюк, А.Л. Поздняков. // Вопр. питания. –2010. –Т. 79, №3. –С. 78-82.

3. Смоляр В.И. Рациональное питание / В.И. Смоляр. — К.: Наукова думка, 1991. –367 с.

4. Гольберг Н.Д., Питание юных спортсменов / Н.Д. Гольберг , А.А. Топанова. –М.: Фізкультура и спорт, 2007. –237 с.

5. Борисова О.О. Питание спортсменов / О.О. Борисова –М.: Советский спорт, 2007.. –131 с.

6. Пшендин А.И. Рациональное питание спортсменов / А.И. Пшендин. –СПб.:ГИОРД, 200. –234 с.

7. Бойко Е.А. Питание и диета для спортсменов / Е.А. Бойко. –М.: Вече, 2006. –170 с.

8. Волгарев М.Н. Теоретические предпосылки к разработке индивидуального питания спортсменов // М.Н. Волгарев, А.К. Батурин, М.М. Гаппаров.// Вопр. питания. –1996. –№ 2. –С. 3-6.

9. Комплексная оценка пищевого статуса юных спортсменов / Н.Д. Гольберг, А.А. Топанова, Р.Р. Дондуковская [и др.] // Материалы VІІІ Всерос. науч.-практ. конф. «Дети России образованны и здоровы». –М., 2010. –С. 48-52.

10. Мартинчик А.Н. Общая нутрициология / А.Н. Мартинчик, И.В. Маев, О.О. Янушевич. –М.: МЕДпресс-информ, 2005. –392 с.

11. Glycemic index of foods for sportsman: a physiological basis for carbohydrate exchange //D.J.A. Jenkins, T.M.S. Wolewer, R.H. Taylor [et al.] // Am.J.Clin. Nutr –1981 –Vol. 34. –P. 362-366.

12. Truswell A.S. Undernutrition, infection and immune function / A.S. Truswell // Eur.J. Clin. Nutr. –1992. –Vol. 62. –P. 120-185.

13. Gabel K.A. The Female Athletes / K.A. Gabel // Ibid. –1997. –Vol. 45. –P. 417-428

 

REFERENCES

1. Mostovaya L.A. Pitanie yunykh sportsmenov / L.A. Mostovaya, I.A. Slivinskaya, P.M. Karpovec, E.V. Goncharuk. // Biblioteka prakticheskogo vracha. –K.: Zdorov'e, 1989.

2. Tutel'yan V.A. Optimazaciya pitaniya sportsmenov: realii i perspektivy / V.A. Tutel'yan, D.B. Nikityuk, A.L. Pozdnyakov. // Vopr. pitaniya. –2010. –T. 79, №3. –S. 78-82.

3. Smolyar V.I. Racional'noe pitanie / V.I. Smolyar. — K.: Naukova dumka, 1991. –367 s.

4. Gol'berg N.D., Pitanie yunykh sportsmenov / N.D. Gol'berg , A.A. Topanova. –M.: Fizkul'tura i sport, 2007. –237 s.

5. Borisova O.O. Pitanie sportsmenov / O.O. Borisova –M.: Sovetskij sport, 2007.. –131 s.

6. Pshendin A.I. Racional'noe pitanie sportsmenov / A.I. Pshendin. –SPb.:GIORD, 200. –234 s.

7. Bojko E.A. Pitanie i dieta dlya sportsmenov / E.A. Bojko. –M.: Veche, 2006. –170 s.

8. Volgarev M.N. Teoreticheskie predposylki k razrabotke individual'nogo pitaniya sportsmenov // M.N. Volgarev, A.K. Baturin, M.M. Gapparov.// Vopr. pitaniya. –1996. –№ 2. –S. 3-6.

9. Kompleksnaya ocenka pischevogo statusa yunykh sportsmenov / N.D. Gol'berg, A.A. Topanova, R.R. Dondukovskaya [i dr.] // Materialy VІІІ Vseros. nauch.-prakt. konf. «Deti Rossii obrazovanny i zdorovy». –M., 2010. –S. 48-52.

10. Martinchik A.N. Obschaya nutriciologiya / A.N. Martinchik, I.V. Maev, O.O. Yanushevich. –M.: MEDpress-inform, 2005. –392 s.

11. Glycemic index of foods for sportsman: a physiological basis for carbohydrate exchange //D.J.A. Jenkins, T.M.S. Wolewer, R.H. Taylor [et al.] // Am.J.Clin. Nutr –1981 –Vol. 34. –P. 362-366.

12. Truswell A.S. Undernutrition, infection and immune function / A.S. Truswell // Eur.J. Clin. Nutr. –1992. –Vol. 62. –P. 120-185.

13. Gabel K.A. The Female Athletes / K.A. Gabel // Ibid. –1997. –Vol. 45. –P. 417-428

 

Надійшла до редакції 8.11.2013