Vitamin B12 deficiency and a diet in elderly and senile age

  • Authors: Yu.V. Gavalko, L.V. Peshuk, M.S. Romanenko, L.L. Syneok, N.S. Naumchuk, L.M. Zhevaga
Download attachments:

Y. Gavalko1, L. Peshuk2, M. Romanenko1, L. Sineok1, N. Naumchuk1, L. Zhevaga3

1 “D. F. Chebotarev Institute of Gerontology, NAMS of Ukraine”, Kyiv
2National University of Food Technologies, Kyiv
3Specialized clinical Sanatorium "Victory", Kyiv, Ukraine

Summary. Materials and methods. A total of 27 elderly people (60–80 years): 17 people with vitamin В12 deficiency in the blood (the level below 150 pg/ml) and 10 without a deficit. The examination included anthropometry, hematological and biochemical blood tests, determining the concentration of cobalamin in the serum by ELISA, the calculation of the average daily intake of vitamin B12 frequency method.
Results. It was found that the average daily intake of vitamin В12 is lower among people with deficiency of cobalamin in the serum compared to people without deficiency. It was also noted by diet according to the content of cobalamin in blood. The basic amount of vitamin B12 people without vitamin deficiency in the blood is obtained from meat, fish and seafood, and people with a deficit — from dairy products and by-products.
Conclusions. Thus, confirmed the connection of vitamin B12 deficiency in elderly with his nutritional deficiency. The development deficit in the diet contributes to the prevalence of dairy products and by-products, and inadequate intake of meat, fish and seafood.
Keywords: elderly and senile age, diet, deficiency of vitamin B12.

Вітамін В12 — це група кобальт-вмісних біологічно активних речовин, які також називають кобаламінами. До них відносяться ціанокобаламін, гідроксикобаламін і дві коферментні форми вітаміну В12: метилкобаламін і 5-дезоксіаденозилкобаламін, які є незамінними в усіх видах обміну речовин в організмі людини, а також їх регуляції. За участі вітаміну В12 в організмі людини відбуваються реакції синтезу метіоніну з гомоцистеїну та утилізації L-матилмалоніл-КоА з утворенням сукциніл КоА [8]. Крім того, вітамін В12 бере участь у синтезі та метилюванні ДНК, забезпечуючи нормальну роботу генів [11].

Природним джерелом кобаламіну є продукти тваринного походження — м’ясо, риба, яйця, молочні та морепродукти (молюски і ракоподібні). Рослинні продукти (водорості норі та гриби) також можуть містити значну кількість вітаміну В12. Разом з тим, слід мати на увазі, що в деяких продуктах харчування присутній псевдовітамін В12 або кориноїди, які в організмі людини є неактивними і не виконують біологічних функцій. До таких продуктів відноситься більшість їстівних синьо-зелених водоростей (спіруліна) і деякі молюски [4].

Питання про добову потребу людини у вітаміні В12 залишається остаточно не вирішеним. У мета-аналізі Doets Е.L. et аl. показано: щоденні втрати вітаміну В12 у здорових дорослих і літніх людей становлять близько 1,4–5,1 мкг, проте для поповнення цих втрат необхідно вживати від 3,8 до 20,7 мкг вітаміну В12 на добу [13]. Нашими дослідженнями показано, що концентрація вітаміну В12 у людей літнього віку зростає при його середньодобовому споживанні понад 10 мкг [2]

Враховуючи досить складний процес засвоєння вітаміну В12 з продуктів харчування, який потребує наявності достатньої кислотності шлункового соку, активності ферментів та спеціального білка (внутрішнього фактора Касла) [8], можна виділити дві групи причин його дефіциту. По-перше, недостатнє надходження кобаламіну з їжею і, по-друге, погіршення його засвоєння. Отже, вегетаріанство та середземноморська дієта можуть стати обтяжуючими чинниками щодо розвитку дефіциту вітаміну В12 [9, 12].

Частота виявлення дефіциту кобаламіну значно відрізняється за даними різних авторів і може досягати в загальній популяції 40 %, а серед людей літнього віку навіть — 60 % [10]. Так, серед 548 членів первинної когорти Фремінгемського дослідження концентрація кобаламіну менше 258 пмоль/л була виявлена у 222 осіб (40,5 %), порівняно з 17,9 % у молодих людей контрольної групи (р < 0,001). У дослідженні Dharmarajan Т.S. et аl (2000) з 466 пацієнтів віком від 65 до 102 років 24 % мали дефіцит кобаламіну або граничні його значення [18]. Схожі результати (23 %) отримані і в дослідженні Barber К.Е. et al. (1989) серед людей старших за 70 років [17]. Наша робота також підтвердила високу поширеність дефіциту вітаміну В12 серед людей літнього і старечого віку, причому його концентрація в крові закономірно зменшується з віком [2].

Також було встановлено, що у людей літнього і старечого віку має місце досить низьке споживання вітаміну В12 з продуктами харчування (від 1,8 до 5,67 мкг/добу) [3], а також виявлено залежність концентрації вітаміну В12 у сироватці крові від його середньодобового споживання з їжею [2].

Таким чином, виникає необхідність вивчення раціону харчування людей літнього і старечого віку з метою з’ясування ймовірних причин аліментарної недостатності вітаміну В12 та можливості її усунення. Тому метою нашого дослідження стало вивчення рівня вітаміну В12 у сироватці крові залежно від споживання кобаламін-вмісних продуктів у людей літнього і старечого віку.

Матеріали і методи. Клінічне дослідження проведене у відповідності до законів України і принципів Гельсінської декларації з прав людини. Програма дослідження, інформація для пацієнта і форма інформованої згоди на участь у дослідженні розглянуто і схвалено на засіданні комітету з медичної етики ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМИ України» від 19 червня 2012 р. (протокол № 4). Своє добровільне рішення на участь у дослідженні пацієнти підтверджували підписом у формі інформованої згоди.

Визначення концентрації вітаміну В12 у сироватці крові здійснювали імуноферментним аналізом з використанням набору DAI (СІІІА) на приладі Multiscan Ascent V1.24. Для цього в стерильну пробірку набирали 5 мл венозної крові. З отриманого зразка шляхом центрифугування одержували сироватку, яка використовувалась для подальшого дослідження. Сироватку одразу заморожували при температурі мінус 80 °С і зберігали до постановки імуноферментного набору не більше 2-х місяців. За рівень кобаламіну в сироватці, нижче якого встановлювався його дефіцит, було взято 150 пг/мл.

Визначення середньодобового споживання вітаміну В12 з продуктами харчування здійснювали за допомогою частотного методу. Визначали протягом останнього року частоту і кількість споживання продуктів, що містять вітамін В12 і, виходячи з середнього вмісту кобаламіну в них, розраховували його середньодобове споживання.

Антропометричні вимірювання. Індекс маси тіла (ІМТ) розраховували за формулою: ІМТ, кг/м2=маса тіла, кг/(зріст, м2).

Окружність талії вимірювали за допомогою сантиметрової стрічки.

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою проводили вранці натщесерце. У пацієнта брали зразок венозної крові об’ємом 0,5 мл в спеціальну пробірку з ЕДТС. В подальшому за допомогою гематологічного аналізатора АВХ 60 (виробництва АВХ Diagnostics, Франція) в автоматичному режимі проводилось визначення показників периферичної крові.

Біохімічний аналіз крові. Визначали показники: АЛТ, ACT, білірубін, глюкоза крові, загальний білок, креатинін, сечовина, сечова кислота, ліпідограма. Дослідження проводили вранці натщесерце після дотримання пацієнтом низькожирової та низьковуглеводної дієти не менше доби. Для аналізу в скляну пробірку відбиралось 10 мл венозної крові. З отриманого зразка шляхом центрифугування одержували плазму, яка використовувалась для подальшого дослідження. Аналіз проводився в напівавтоматичному режимі за допомогою біохімічного аналізатора Avtolab 18 (Mannhein Boeh-ringer, Німеччина).

Клінічна характеристика обстежених. Обстежено 27 людей літнього і старечого віку (60–80 років), які не мали гострих чи загострення хронічних захворювань. Також виключались люди з гострими інфекційними чи хірургічними захворюваннями, злоякісними новоутвореннями, тяжкою серцевою недостатністю III–IV ФК за NYHA, нирковою чи печінковою недостатністю, нервовими або ендокринними захворюваннями вт.ч. цукровий діабет, а також виключався прийом препаратів вітаміну В12 не менше ніж за 3 місяці до дослідження. Серед обстежених у 17 людей виявлено дефіцит вітаміну В12 у крові (табл. 2). За іншими показниками групи не відрізнялись (табл. 1 і 2).

Таблиця 1. Антропометричні показники людей літнього віку обстежуваних груп, М±m

Таблиця 2. Гематологічні та біохімічні показники периферичної крові у людей літнього віку обстежуваних груп, М±m

Статистична обробка даних. Розраховували середньоарифметичне величин показників (М) та помилки середніх величин (m). Використовувались параметричні критерії. Статистичну значимість відмінностей показників між групами оцінювали з використанням t-критерію Крамара-Уелча (модифікація t-критерію Стьюдента для вибірок з різною дисперсією).

Результати та їх обговорення. Відомо, що дефіцит вітаміну В12 може викликати цілу низку гематологічних, шлунково-кишкових, психіатричних і неврологічних розладів. Гематологічні зміни представлені анемією, збільшенням середнього об’єму еритроцитів і гіперсегментацією ядер нейтрофілів [5]. Крім того, може виникати підвищене руйнування еритроцитів і тромбоцитопенія [7]. Однак на сьогодні доведено, що дефіцит кобаламіну може маскуватись під найрізноманітніші захворювання [8]. При цьому мегалобластоз виявляється менш ніжу половини обстежених [15, 17]. А у людей старше 85 років анемія більше пов’язана з дефіцитом фолієвої кислоти ніж вітаміну В12 [16].

У людей з дефіцитом вітаміну В12 нами виялено лише достовірне підвищення лейкоцитів та ШОЕ порівняно з людьми без дефіциту, при цьому обидва показники в усіх обстежених залишались у межах норми. Усі інші гематологічні та біохімічні показники не відрізнялись між групами (табл. 2).

Аналіз середньодобового споживання кобаламіну підтвердив його менший вміст у раціоні саме людей з дефіцитом вітаміну В12. Разом з тим, у обстежених виявлено відмінності щодо споживання різних груп продуктів. Так, основну кількість вітаміну В12 люди без дефіциту вітаміну в крові отримують з м’ясопродуктів (в першу чергу яловичини), риби та морепродуктів (зокрема печінки тріски та морської риби). Як видно з табл. 3, має місце більше споживання м’ясопродуктів загалом, зокрема яловичини. Також є тенденція до більшого споживання печінки тріски, молюсків та філе оселедця.

Таблиця 3. Середньодобове споживання вітамін В12-вмісних продуктів людьми обстежуваних груп, М±m


Натомість для людей з дефіцитом В12 джерелом вітаміну були в основному молочні продукти і субпродукти. Серед молочних продуктів існує тенденція до переважного використання в їжу молока, кефіру, твердого сиру та сметани. Достовірно більше споживання вершкового масла, зважаючи на мінімальну концентрацію кобаламіну, мало впливало на загальний рівень вітаміну В12. Щодо яєць не має різниці між групами, хоча вони робили більший внесок у добове споживання кобаламіну в групі з дефіцитом вітаміну.

Таким чином, споживання більшої кількості м’яса (зокрема яловичини), риби і морепродуктів краще забезпечує організм вітаміном В12, ніж молочні і субпродукти. Субпродукти (зокрема яловича печінка) багаті на вітаміни та мінеральні речовини, але вони містять значну кількість жиру, а отже, підвищують калорійність раціону. Молочні продукти при своїй корисності та відносно невисокій жирності мають низьку концентрацію вітаміну В12, а отже, не можуть слугувати основним його джерелом, особливо при лікуванні дефіцитних станів. У літньому віці, як відомо, молочні, особливо кисломолочні продукти, справляють значний позитивний вплив на організм, проте для уникнення розвитку дефіциту вітаміну В12 необхідно обов’язково включати до раціону яловичину, печінку яловичу та печінку тріски, морську рибу.

Також корисним може бути створення продуктів, фортифікованих кобаламіном. Так, в ряді досліджень показано, що навіть додаткове введення до раціону 3,8–5,9 мкг синтетичного вітаміну В12 дозволяє ефективно підвищити його концентрацію в крові навіть у людей літнього віку [6, 14]. Ефективність фортифікованих продуктів підтверджена і нами на прикладі введення геродієтичного м’ясного паштету до раціону людей літнього віку, що дозволяло підвищити вміст кобаламіну в крові з 139,4 (104,5–177,6) пг/мл до 180,3 (137,9–277,7) пг/мл (р=0,052) [1]. Враховуючи особливості раціону обстежених нами людей літнього віку з дефіцитом вітаміну В12, можна рекомендувати також створення фортифікованих молочних і кисломолочних продуктів, які сприяли б запобіганню дефіциту цього важливого вітаміну в організмі людей.

Висновки

1. Розвиток дефіциту вітаміну Визначною мірою пов’язаний з його аліментарною недостатністю, через особливості харчування людей літнього віку, зокрема переважання в раціоні молочних продуктів та субпродуктів і недостатнє споживання м’яса, риби і морепродуктів.

2. Споживання кобаламіну менше 10 мкг/добу можна вважати фактором ризику розвитку його дефіциту у людей літнього віку.

Література

1. Влияние геродиетического мясного паштета на метаболические показатели у пожилых людей: роль витамина В12/ Ю.В. Гавалко, Л.В. Пешук, Л.Л. Синеок [и др.] / Успехи геронтологии, 2015. — Т. 28, № 3. — С. 571–578.

2. Гавалко Ю.В. Дефіцит вітаміну В12 у людей літнього і старечого віку / Ю.В. Гавалко / Пробл. старения и долголетия, 2013. — Т. 24, № 1. — С. 78–87.

3. Харчування при метаболічному синдромі в літньому віці / Л.Л. Синєок, Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко [та ін.] / Пробл. старения и долголетия, 2013. — Т. 22, № 4. — С. 407–418.

4. Watanabe F. Biologically active vitamin B12 compounds in foods for preventing deficiency among vegetarians and elderly subjects / F. Watanabe, Y. Yabuta, Y. Tanioka, T. Bito / J Agric Food Chem., 2013. — V. 61, № 28. — P. 6769–6775.

5. Cobalamin deficiency: clinical picture and radiological findings / C. Briani, C. Dalla Torre, V. Citton [et al.] / Nutrients, 2013. — V. 5, № 11. — P. 4521–4539.

6. Effects of a nutritional supplement fortified with vitamin B12 on well nourished, free-living elderly subjects / S. Hirsch, L. Leiva, P. de la Maza [et al.] / Int. J. Vitam. Nutr. Res., 2006. — V. 76, № 2. — P. 95–99.

7. Hemolysis and schistocytosis in the emergency department: consider pseudothrombotic microangiopathy related to vitamin B12 deficiency / N. Nоni, G. Maignu, G. Tertian [et al.] /QJM, 2013. — V. 106, № 11. — P. 1017–1022.

8. O’Leary F. Vitamin B12 in Health and Disease / F. O’Leary, S. Samman / Nutrients, 2010. — № 2. — P. 299–316.

9. Pawlak R. The prevalence of cobalamin deficiency among vegetarians assessed by serum vitamin B12: a review of literature / R. Pawlak, S.E. Lester, T. Babatunde / Eur. J. Clin. Nutr., 2014. — V. 68, № 5. — P. 541–548.

10. Recommended Levels of Folic Acid and Vitamin B12 Fortification: Conclusions / L.H. Allen, L.B. Bailey, G.F. Chavez [et al.] / Nutrition Reviews, 2004. — V. 62, № 6. — P. 62–66.

11. Rush E. C. Vitamin B12: one carbon metabolism, fetal growth and programming for chronic disease / E.C. Rush, P. Katre, C.S. Yajnik / Eur. J. Clin. Nutr., 2014. — V. 68, № 1. — P. 2–7.

12. Serum vitamin B12 and folate concentrations and the effect of the mediterranean diet on vulnerable populations / Y.I. Balci, A. Ergin, A. Karabulut [et al.] / Pediatr Hematol Oncol., 2014. — V. 31, № 1. — P. 62–67.

13. Systematic review on daily vitamin B12 losses and bioavailability for deriving recommendations on vitamin B12 intake with the factorial approach / E.L. Doets, P.H. Veld, A. Szczecinska [et al.] / Ann Nutr Metab., 2013. — V. 62, № 4. — P. 311–322.

14. Very low oral doses of vitamin B12 increase serum concentrations in elderly subjects with food-bound vitamin B12 malabsorption /J. Blacher, S. Czernichow, М. НарІїалІ [etal.] / J. Nutr., 2007. —V. 137, № 2. — P. 373–378.

15. Vitamin B12 (cobalamin)-deficiency in the elderly [Article in Dutch] / E. Joosten, W. Pelemans, M. Hiele, W. Goossens / Ned. Tijdschr. Geneeskd, 1990. — V. 134, № 13. — P. 652–656.

16. Vitamin B12 and folate and the risk of anemia in old age: the Leiden 85-Plus Study / W.P. den Elzen, R.G. Westendorp, M. Frulich [etal.] / Arch. Intern. Med., 2008. —V. 168, № 20. — P. 2238–2244.

17. Vitamin B12 concentrations in the elderly: a regional study / K.E. Barber, M.L. Christie, R. Thula, R.G. Cutfield / N Z Med J., 1989. — V. 102, № 873. — P. 402–404.

18. Vitamin B12 status in hospitalized elderly from nursing homes and the community / T.S. Dharmarajan, J.T. Ugalino, M. Kanagala [et al.] / J. Am. Med. Dir. Assoc., 2000. — V. 1, № 1. — P. 21–24.

 

REFERENCES

1. Vliyanie gerodieticheskogo myasnogo pashteta na metabolicheskie pokazateli u pozhilykh lyudej: rol' vitamina V12/ Yu.V. Gavalko, L.V. Peshuk, L.L. Sineok [i dr.] / Uspekhi gerontologii, 2015. — T. 28, № 3. — S. 571–578.

2. Havalko Yu.V. Deficyt vitaminu V12 u lyudej litn'oho i starechoho viku / Yu.V. Havalko / Probl. starenyya y dolholetyya, 2013. — T. 24, № 1. — S. 78–87.

3. Kharchuvannya pry metabolichnomu syndromi v litn'omu vici / L.L. Synyeok, Yu.V. Havalko, M.S. Romanenko [ta in.] / Probl. stareniya i dolgoletiya, 2013. — T. 22, № 4. — S. 407–418.

4. Watanabe F. Biologically active vitamin B12 compounds in foods for preventing deficiency among vegetarians and elderly subjects / F. Watanabe, Y. Yabuta, Y. Tanioka, T. Bito / J Agric Food Chem., 2013. — V. 61, № 28. — P. 6769–6775.

5. Cobalamin deficiency: clinical picture and radiological findings / C. Briani, C. Dalla Torre, V. Citton [et al.] / Nutrients, 2013. — V. 5, № 11. — P. 4521–4539.

6. Effects of a nutritional supplement fortified with vitamin B12 on well nourished, free-living elderly subjects / S. Hirsch, L. Leiva, P. de la Maza [et al.] / Int. J. Vitam. Nutr. Res., 2006. — V. 76, № 2. — P. 95–99.

7. Hemolysis and schistocytosis in the emergency department: consider pseudothrombotic microangiopathy related to vitamin B12 deficiency / N. Nоni, G. Maignu, G. Tertian [et al.] /QJM, 2013. — V. 106, № 11. — P. 1017–1022.

8. O’Leary F. Vitamin B12 in Health and Disease / F. O’Leary, S. Samman / Nutrients, 2010. — № 2. — P. 299–316.

9. Pawlak R. The prevalence of cobalamin deficiency among vegetarians assessed by serum vitamin B12: a review of literature / R. Pawlak, S.E. Lester, T. Babatunde / Eur. J. Clin. Nutr., 2014. — V. 68, № 5. — P. 541–548.

10. Recommended Levels of Folic Acid and Vitamin B12 Fortification: Conclusions / L.H. Allen, L.B. Bailey, G.F. Chavez [et al.] / Nutrition Reviews, 2004. — V. 62, № 6. — P. 62–66.

11. Rush E. C. Vitamin B12: one carbon metabolism, fetal growth and programming for chronic disease / E.C. Rush, P. Katre, C.S. Yajnik / Eur. J. Clin. Nutr., 2014. — V. 68, № 1. — P. 2–7.

12. Serum vitamin B12 and folate concentrations and the effect of the mediterranean diet on vulnerable populations / Y.I. Balci, A. Ergin, A. Karabulut [et al.] / Pediatr Hematol Oncol., 2014. — V. 31, № 1. — P. 62–67.

13. Systematic review on daily vitamin B12 losses and bioavailability for deriving recommendations on vitamin B12 intake with the factorial approach / E.L. Doets, P.H. Veld, A. Szczecinska [et al.] / Ann Nutr Metab., 2013. — V. 62, № 4. — P. 311–322.

14. Very low oral doses of vitamin B12 increase serum concentrations in elderly subjects with food-bound vitamin B12 malabsorption /J. Blacher, S. Czernichow, М. НарІїалІ [etal.] / J. Nutr., 2007. —V. 137, № 2. — P. 373–378.

15. Vitamin B12 (cobalamin)-deficiency in the elderly [Article in Dutch] / E. Joosten, W. Pelemans, M. Hiele, W. Goossens / Ned. Tijdschr. Geneeskd, 1990. — V. 134, № 13. — P. 652–656.

16. Vitamin B12 and folate and the risk of anemia in old age: the Leiden 85-Plus Study / W.P. den Elzen, R.G. Westendorp, M. Frulich [etal.] / Arch. Intern. Med., 2008. —V. 168, № 20. — P. 2238–2244.

17. Vitamin B12 concentrations in the elderly: a regional study / K.E. Barber, M.L. Christie, R. Thula, R.G. Cutfield / N Z Med J., 1989. — V. 102, № 873. — P. 402–404.

18. Vitamin B12 status in hospitalized elderly from nursing homes and the community / T.S. Dharmarajan, J.T. Ugalino, M. Kanagala [et al.] / J. Am. Med. Dir. Assoc., 2000. — V. 1, № 1. — P. 21–24.

 

Надійшла до редакції 13.01.2016