Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот на патогенетичні ланки артеріальної гіпертензії в осіб з абдомінальним ожирінням

  • Автори: Л.І. Власик, В.К. Тащук, Г.І. Хребтій
  • УДК: 616.12-008.331.1-06:616.127-07
  • DOI: 10.33273/2663-9726-2018-49-2-55-57
Завантажити прикріплення:

Л.І. Власик1, В.К. Тащук2, Г.І. Хребтій2

1 ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України», Київ, Україна
2 Буковинський державний медичний університет,м. Чернівці, Україна

РЕЗЮМЕ. Досліджено і проаналізовано динаміку показників ліпідограми та ендотеліальної функції судин у осіб з гіпертонічною хворобою та абдомінальним ожирінням під час 6-місячної стандартної (базисної) антигіпертензивної (лізиноприл, амлодипін) та гіполіпідемічної терапії (аторвастатин) (група І) та при приєднанні до неї ω-3 поліненасичених жирних кислот (група ІІ). Аналізуючи результати 6-місячного лікування пацієнтів, з’ясовано, що зменшення рівня тригліцеридів, збільшення приросту холестерину ліпопротеїнів високої щільності та покращення ендотелійзалежної вазодилатації були достовірно більш виражені у групі ІІ.

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, ожиріння, дисліпідемія, ендотеліальна дисфункція, ω-3 поліненасичені жирні кислоти.

Вступ. Добре відомим є вплив препаратів ω-3 поліненасичених жирних кислот (ω-3 ПНЖК) на ліпідний спектр крові [2]. Клінічне зниження рівня тригліцеридів (ТГ) на фоні терапії ω-3 ПНЖК пов’язують як із збільшенням швидкості перетворення ліпопротеїнів дуже низької щільності на ліпопротеїни низької щільності, так і з прямим гальмуванням синтезу ТГ, можливо, за рахунок посилення β-окислення жирних кислот [2, 3]. У клінічній практиці одна лише корекція дієти та призначення статинів не в змозі нормалізувати підвищений рівень ТГ. Гіпертригліцеридемія є характерною особливістю дисліпідемій при гіпертонічній хворобі (ГХ) в осіб із супутнім абдомінальним ожирінням (АО). Саме вони становлять групу підвищеного ризику розвитку серцево-судинних ускладнень, тому максимальна оптимізація лікування даної категорії пацієнтів є першочерговим завданням профілактичної кардіологічної практики [1].

Мета дослідження. Вивчення динаміки основних показників ліпідного спектра крові та ендотеліальної функції судин, як маркера атеросклерозу, додаючи препарат ω-3 ПНЖК до стандартної комбінованої антигіпертензивної та гіполіпідемічної терапії в осіб з ГХ та АО.

Матеріали та методи. Проведено 6-місячне лікування 44 хворих чоловіків з ГХ ІІ стадії, діагностованої у відповідності до рекомендацій Української асоціації кардіологів, віком від 60 до 85 років, в середньому — (75±8,5) років із супутнім АО І ступеня. Абдомінальний тип ожиріння встановлювали за співвідношенням окружності талії щодо окружності стегон >0,95 при індексі маси тіла (ІМТ) 30,0-34,9 кг/мІ. 22 пацієнти отримували лікування за стандартною методикою (базова терапія), а саме антигіпертензивну терапію: лізиноприл 10 мг 1 раз/добу, амлодипін 5 мг 1 раз/добу, гіполіпідемічний препарат аторвастатин 10 мг 1 раз/добу. 22 пацієнти на тлі базової терапії одержували ω-3 ПНЖК у дозі 1000 мг 1 раз/добу. Ліпідний профіль та ендотеліальну функцію судин визначали до початку, через 3 та 6 місяців після розпочатої терапії. Функцію ендотелію вивчали шляхом допплерографії плечової артерії (ПА) за допомогою ультразвукового діагностичного сканера ”LOGIQ 500” (General Electric, США), використовуючи проби з реактивною гіперемією (ендотелійзалежна вазодилатація, ЕЗВД) та нітрогліцерином (ендотелійнезалежна вазодилатація, ЕНВД). Умовно вважається нормальною реакція ПА, якщо її дилатація на фоні реактивної гіперемії становить понад 10 % від вихідного діаметра, менші ж показники або вазоконстрикція є вже патологічною [3].

Статистичну обробку даних, представлених у вигляді М±т, здійснювали методами варіаційної статистики з використанням t-критерію Стьюдента на персональному комп’ютері за допомогою програм статистичного аналізу Microsoft Excel. Різницю вважали достовірною при р<0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. Вихідні рівні загального холестерину (ЗХС), ТГ, холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ) в обох групах хворих не відрізнялись і становили відповідно 6,47±0,17; 2,64±0,14; 1,01±0,04 ммоль/л у І групі та 6,480,18; 2,59±0,13; 1,01 ±0,05 ммоль/л у ІІ групі (М±т), р>0,05. Зміну ліпід-транспортної функції крові під впливом різних схем гіполіпідемічної терапії аналізували через 6 місяців. Динаміку основних показників ліпідограми наведено у таблиці.

Аналіз результатів лікування в досліджуваних групах пацієнтів показав рівні ЗХС та ТГ з високою достовірністю є нижчими при використанні антигіпертензивної та комбінованої гіполіпідемічної терапії (ІІ група). Також у ІІ групі хворих через 6 місяців достовірно вищими були рівні антиатерогенної фракції — ХС ЛПВЩ, що, безперечно, позитивно впливає на профілактику розвитку серцево-судинних ускладнень у даної категорії пацієнтів. ЕЗВД до початку лікування в обох групах пацієнтів була однаковою, але із значним відхиленням (-2,1±0,29 % від вихідного діаметра, р>0,05), ЕНВД у відповідь на нітрати залишалася без змін в обох групах. Після проведеного 6-місячного лікування у групі пацієнтів, що отримували стандартну терапію, ЕЗВД покращилась, проте залишалась далекою до нормальних значень (6,8±0,23 %, р<0,01). У групі пацієнтів, що отримували ω-3 ПНЖК, відбулось статистично достовірне (у порівнянні з першою групою) покращення ЕЗВД (9,86±0,28 %, р<0,01). Поліпшення ліпідного профілю та регрес ендотеліальної дисфункції у пацієнтів підвищеного серцево-судинного ризику має принципове значення, адже дисліпідемія, сприяючи поглибленню ремоделювання стінок судин та підвищуючи експресію адгезивних молекул на поверхні ендотеліальних клітин, утворює замкнуте патологічне коло, що спричиняє формування атероми [2, 5]. Отже, приєднання ω-3 ПНЖК до стандартної антигіпертензивної та гіполіпідемічної терапії сприяє більш ефективній профілактиці атеросклерозу в осіб з ГХ та АО.

Висновки та перспективи подальших досліджень

1. У групі хворих на гіпертонічну хворобу та супутнім абдомінальним ожирінням спостерігається значна дисліпідемія, характерною ознакою котрої є гіпертригліцеридемія. Приєднання ω-3 поліненасичених жирних кислот до стандартної антигіпертензивної (лізиноприл, амлодипін) та гіполіпідемічної (аторвастатин) терапії сприяє вірогідно більш ефективному зниженню рівнів загального холестерину, тригліцеридів та підвищенню рівня холестерину ліпопротеїнів високої щільності.

2. Для осіб з гіпертонічною хворобою та абдомінальним ожирінням характерна значна ендотеліальна дисфункція. Додаткове призначення ω-3 поліненасичених жирних кислот до стандартної терапії антигіпертензивної та гіполіпідемічної терапії спричиняє достовірне її покращення.

3. Перспектива подальших досліджень: вивчення впливу комбінованої гіполіпідемічної терапії статинами та ω-3 ПНЖК на інші патогенетичні ланки гіпертонічної хвороби з метою оптимізації лікування та зменшення дозозалежних побічних реакцій статинів.

Таблиця

Динаміка показників ліпідограми за різних варіантів гіполіпідемічної терапії на тлі комбінованої гіпотензивної терапії протягом 6 місяців лікування (М±m)

Примітка. Умовні позначення: ЗХС — загальний холестерин, ТГ — тригліцериди, ХС ЛПВЩ — холестерин ліпопротеїнів високої щільності, ПНЖК — поліненасичені жирні кислоти, n — кількість хворих, р — достовірність різниці приросту показників при використанні різних варіантів гіполіпідемічної терапії за відповідний термін спостереження за точним t-критерієм Стьюдента.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Blood pressure and cholesterol control in hypertensive hypercholesterolemic patients: national health and nutrition examination / B.M. Egan, J. Li, S. Qanungo, T.E. Wolfman // Circulation. — 2013. — № 128(1). — Р. 29—41.

2. Omega-3 fatty acids and heart failure / R.J. Marchioli, M.G. Silletta, G.M. Levantesi, R. Pioggiarella // Curr. Atheroscler. Rep. — 2009. — № 11(6). — P. 440—447.

3. The endothelial cell in health and disease: it’s function, dysfunction, measurement and therapy / B.G. Schwartz, C.S. Economides, G.S. Mayeda Burstein S, R.A. Kloner // J. Impot. Res. — 2009. № 84(7). — P. 751—756.

 

REFERENCES

1. Blood pressure and cholesterol control in hypertensive hypercholesterolemic patients: national health and nutrition examination / B.M. Egan, J. Li, S. Qanungo, T.E. Wolfman // Circulation. – 2013. – No. 128(1). – Р. 29–41.

2. Omega-3 fatty acids and heart failure / R.J. Marchioli, M.G. Silletta, G.M. Levantesi, R. Pioggiarella // Curr. Atheroscler. Rep. – 2009. – No. 11(6). – P. 440–447.

3.The endothelial cell in health and disease: its function, dysfunction, measurement and therapy / B.G. Schwartz, C.S. Economides, G.S. Mayeda Burstein S, R.A. Kloner // J. Impot. Res. – 2009. No. 84(7). – P. 751–756.

 

Надійшла до редакції 22.05.2018 р.