Авторам

Правила оформлення рукопису для публікації в Журналі "Єдине здоров'я та проблеми харчування України"

Увага! На цій сторінці наведені технічні умови подання рукописів статей до Журналу. Але лише їх виконання недостатньо. Поряд з цим слід обов'язково ознайомитися з Етикою публікацій.

Редакція Журналу «Єдине здоров’я та проблеми харчування» просить авторів при оформленні статей до друку дотримуватися наступних правил:

1. Приймаються роботи, які раніше не публікувалися в інших виданнях. Зміст статей повинен відповідати профілю журналу.

2. Статті друкуються переважно англійською мовою. З метою збереження широкого кола читацької аудиторії за рішенням редколегії певні матеріали можуть бути подані й українською мовою у додатку «Україномовний варіант статей номеру».

3. Статті повинні супроводжуватися офіційним листом з установи, де виконана робота, візою наукового керівника на першій сторінці, затвердженою круглою печаткою цієї установи.

4. Авторський оригінал подають обов’язково у двох формах -- роздрукований на папері (2 екземпляри) та в електронному вигляді (на магнітному носії або надісланий електронною поштою); електронна та друкована версії мають бути ідентичними.

5. На першій сторінці спочатку зазначається УДК (універсальний десятковий класифікатор), назва роботи, ініціали, прізвище та науковий ступінь (звання) автора (авторів), установа, де вона виконана, місто, країна.

6. Стаття повинна бути власноручно підписана всіма авторами. Окремо потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, адресу, телефон (факс), адресу електронної пошти учасника, з якими можна вести переговори або листування або листування з автором (авторами).

7. Структура основного тексту статті оригінального дослідження має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей та складатися з таких розділів: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали і методи», «Результати та обговорення», «Висновки».

8. Резюме повинно містити повний заголовок статті, прізвище та ініціали авторів, ключові слова (від 5 до 10 слів чи словосполучень, що розкривають зміст статті) трьома мовами: українською та англійською (переклад має бути якісним і точним); обсяг резюме -- не менше 250-300 слів, перше резюме -- мовою, якою написано статтю. Структура кожного резюме аналогічна структурі статті (мета, матеріали і методи, результати та обговорення, висновки). Правильно написане резюме і підібрані ключові слова сприяють коректному відображенню Ваших публікацій в міжнародних наукометричних системах.

9. Цитована література повинна бути надрукована окремо від тексту та оформлена за міжнародним стандартом, що широко застосовується у сфері медицини – Ванкувер стиль (Vancouver Style).

Рекомендації з оформлення посилань за Ванкувер стилем:

Назва списку використаних джерел – Посилання. Заголовок вирівнюється по центру.

Джерела нумеруються та організовуються в переліку посилань у порядку їх згадування в тексті.

Кожне джерело, процитоване в роботі, має з’явитися у списку використаних джерел. Так само кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим у тексті роботи.

Якщо в публікації зазначено від одного до шести авторів, у посиланні необхідно перерахувати їх усіх через кому. Якщо авторів більше шести, необхідно перерахувати шістьох авторів через кому та вказати «та ін.».

У посиланні необхідно скорочувати число сторінок, де це можливо, наприклад, якщо цитату розміщено на сторінках 123-124, то в посиланні вказується 123-4 та назви журналів бажано зазначати скорочено. Перелік скорочень можна дізнатися за посиланням:

Схема подання опису статті в журналі:

Прізвища та ініціали шести (за наявності) авторів. Назва статті. Назва журналу. Дата публікації – рік, міс.; номер тому [номер випуску]: сторінковий інтервал.

Наприклад: Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005 Jan;62(1):112-6.

Схема опису книги:

Прізвище та ініціали редактора (або прізвище редактора з ініціалами). Назва книги. Місце видання: Видавець; рік видання. Кількість стор.

Наприклад: Вентцель ЕС. Системи обробки інформації. Київ: Політехніка; 1992. 552 с.

Герасимов БМ, редактор. Інтелектуальні системи підтримки рішень менеджменту. Львів: МАКНС;2005. 119 с.

При цитуванні частини книги після року видання вказати номер розділу, назву розділу, сторінки.

Наприклад: Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. Chapter 29, Endometriosis; p. 1103-33.

Схема опису посилань на матеріали конференції:

Прізвище Ініціали. Назва матеріалу. В: Прізвище редактора Ініціали, редактор. Назва видання. Матеріали конференції Назва; Дата конференції; Місце конференції. Місце видання: Видавець. Рік видання. Сторінковий інтервал.

Наприклад: Абрамов ДО, Фінансові механізми забезпечення реалізації портфелю інноваційних проектів підприємств України. В: Редько ОВ, редактор. Матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. Сучасні підходи до управління підприємством; 2015 квіт. 15-17; Київ. Київ: НТУУ «КПІ»; 2015, с. 15-20.

10. Усі статті, що надійшли до редакції, підлягають рецензуванню та редагуються відповідно до умов публікації в журналі. Редакція залишає за собою право змінювати стиль оформлення статті. За необхідності стаття може бути повернена авторам для доопрацювання. Політика та процедура рецензування наведена за окремим посиланням.

Нагадуємо, що за рішенням редакційної колегії журналу від 01.09.2022 р. російськомовні матеріали не приймаються до друку.