Авторам

Правила оформлення рукопису для публікації в Журналі "Єдине здоров'я та проблеми харчування України"

Увага! На цій сторінці наведені технічні умови подання рукописів статей до Журналу. Але лише їх виконання недостатньо. Поряд з цим слід обов'язково ознайомитися з Етикою публікацій.

Редакція Журналу «Єдине здоров’я та проблеми харчування» просить авторів при оформленні статей до друку дотримуватися наступних правил:

0. Зміст статей повинен відповідати профілю журналу.

1. Статті повинні супроводжуватися офіційним листом з установи, де виконана робота, візою наукового керівника на першій сторінці, затвердженою круглою печаткою цієї установи.

2. Авторський оригінал подають обов’язково у двох формах -- роздрукований на папері (2 екземпляри) та в електронному вигляді (на магнітному носії або надісланий електронною поштою); електронна та друкована версії мають бути ідентичними.

3. На першій сторінці спочатку зазначається УДК (універсальний десятковий класифікатор), назва роботи, ініціали, прізвище та науковий ступінь (звання) автора (авторів), установа, де вона виконана, місто, країна.

4. Стаття повинна бути власноручно підписана всіма авторами. Окремо потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, адресу, телефон (факс), адресу електронної пошти учасника, з якими можна вести переговори або листування або листування з автором (авторами).

5. Структура основного тексту статті оригінального дослідження має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей та складатися з таких розділів: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали і методи», «Результати та обговорення», «Висновки».

6. Резюме повинно містити повний заголовок статті, прізвище та ініціали авторів, ключові слова (від 5 до 10 слів чи словосполучень, що розкривають зміст статті) трьома мовами: українською, російською та англійською (переклад має бути якісним і точним); обсяг резюме -- не менше 250-300 слів, перше резюме -- мовою, якою написано статтю. Структура кожного резюме аналогічна структурі статті (мета, матеріали і методи, результати та обговорення, висновки). Правильно написане резюме і підібрані ключові слова сприяють коректному відображенню Ваших публікацій в міжнародних наукометричних системах.

7. Цитована література повинна бути надрукована окремо від тексту за новим стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» у двох варіантах: перший -- згідно ДСТУ, другий -- необхідний для аналізу статті в міжнародних наукометричних базах даних, він повністю повторює перший, але транслітерований  латиницею. У списку латиницею необхідно вказати всіх авторів літературного джерела (ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 цього не передбачає), не можна використовувати передбачені ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 знаки поділу: // і -. Назва джерела (журнал, конференція, книга) завжди виділяють курсивом.

Прізвища авторів та назва журналу подаються у транслітерації латиницею, назва статті -- англійською мовою. (Author A. A., Author B. B., & Author C. C. (2009). Title of article. Title of Journal, 8 (3), 22-26).

Офіційна паспортна транслітерація, затверджена Кабінетом Міністрів України 27 січня 2010 р.:

* Другий варіант вживається на початку слова.
** Після букви "з" вживається "gh". В інших випадках - "h".

Зверніть увагу! Підготувати правильний список літератури за вимогами АРА Вам допоможе інтернет-ресурс http://www.citethisforme.com/. Після введення метаданих у запропоновану форму, система сама згенерує Вам правильно оформлене посилання для Вашого списку використаних джерел, яку необхідно скопіювати і вставити в свою статтю.

8. Усі статті, що надійшли до редакції, підлягають рецензуванню та редагуються відповідно до умов публікації в журналі. Редакція залишає за собою право змінювати стиль оформлення статті. За необхідності стаття може бути повернена авторам для доопрацювання. Політика та процедура рецензування наведена за окремим посиланням.