Політика та процедура рецензування

Метою журналу є оприлюднення результатів наукових досліджень, спрямованих на розвиток та реалізацію концепції ВООЗ «One health» в галузях охорони здоров'я та ветеринарної медицини за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

Дана мета визначає основні завдання:

  • сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в рамках концепції «Єдине здоров’я».
  • поширення на сторінках видання прогресивних та оригінальних розробок науковців і практиків із проблем оцінки ризику та харчової безпеки ;
  • опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань;

Автор надсилає до редакції статтю відповідно до вимог до наукових статей, що подаються в журнал.

Всі рукописи, що надходять в журнал, направляються за профілем наукового дослідження на рецензію доктору наук – одному з членів редакційної колегії або рецензенту, в окремих випадках – незалежному експерту за рекомендацією членів редакційної колегії. При оцінці статті рецензент враховує: відповідність тематиці журналу, наукову новизну і значущість представлених результатів, відповідність правилам підготовки статей; обґрунтованість результатів; правильність використання результатів інших авторів; правильність посилань; якість викладу та оформлення. Крім того, рецензентами визначається відповідність статті принципам біоетики та етики публікацій і даються рекомендації щодо усунення в разі їх порушення.

У висновку рецензії обов'язково вказується одна з таких рекомендацій: можливість публікації в журналі (в представленому вигляді або після відповідного доопрацювання згідно зауваженням рецензента) або недоцільність публікації.

Термін рецензування рукопису статті складає не більше 1 місяця з моменту її отримання рецензентом.

Остаточне рішення про публікацію або відхилення статті, так само як і черговість розміщення в журналі, приймається редакційною колегією.

У разі, якщо думки редколегії і рецензента не збігаються, то стаття направляється на додаткове рецензування.

Стаття, надіслана авторам на доопрацювання, повинна бути повернена у виправленому вигляді (в 2 примірниках) разом з її початковим варіантом в максимально короткий термін з відповідним листом, що містить відповіді на всі зауваження і пояснюють всі зроблені в статті зміни.

Автор несе повну відповідальність за науковий зміст статті і точність даних, наведених у списку літератури.

Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації редактор інформує про це автора.

Редакція не бере на себе зобов'язання щодо термінів публікації.

Оригінали рецензій зберігаються в редакції протягом трьох років.

Редакція не вступає в дискусії з авторами з приводу відхилених робіт.