Підліткова наркоманія в Україні: медичні,соціальні та психологічні аспекти

  • Автори: В.М. Подолян
  • УДК: 614.1+364.272:663.99
  • DOI: 10.33273/2663-9726-2021-55-2-7-16
Завантажити прикріплення:

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

 

РЕЗЮМЕ. Актуальність проблеми визначається небезпекою поширення наркоманії серед українських підлітків, недостатньою увагою батьків до вивчення цієї проблеми та відсутністю належної уваги до даного питання в більшості українських шкіл. Дослідження в даній царині обумовлені необхідністю виявлення основних соціальних та психологічних аспектів, які спонукають підлітків вживати наркотики, створення в суспільстві умов, що запобігають поширенню наркотиків серед наймолодших контингентів населення.

Мета. Полягає у визначенні домінуючих психологічних і соціальних чинників, що спонукають підлітків до початку прийому наркотиків.

Матеріали та методи. Використані аналітичний і логічний методи дослідження, системний та порівняльний аналіз, за допомогою яких було комплексно розглянуто та описано фактори, що спонукають підлітків до вживання наркотиків, незважаючи на небезпеку для їхнього здоров'я та життя.

Результати та обговорення. Встановлено високу ступінь небезпеки підліткової наркоманії, що супроводжується значним зниженням середнього віку підлітків, що вперше приймають наркотичні речовини. Розглянуто питання соціальних та психологічних аспектів підліткової наркоманії, проблеми відносин у суспільстві та сім’ях, де підлітки починають вживати наркотичні речовини. Розкрито типи сімейних відносин та характер внутрішньо-сімейних стосунків, при яких починається вживання підлітками наркотиків. Визначено основні соціальні та психологічні фактори, що штовхають сучасну молодь до прийому наркотичних засобів.

Висновки. Підліткова наркоманія в Україні залишається серйозною проблемою, яка вимагає належної уваги й оцінки з боку сучасного суспільства. Ефективними заходами протидії небезпечному явищу є: впровадження системи профілактичних бесід по роз'ясненню суті наркоманії та небезпечних наслідків вживання наркотиків для життя та здоров’я; залучення учнівської молоді до спорту та здорового способу життя шляхом відродження системи внутрішньошкільних, районних, обласних змагань з різних видів спорту; трансформація свідомості підлітків у бік власного розвитку на противагу перспективі їхньої залежності, розумової, моральної та фізичної наркотичної деградації.

Ключові слова: сімейні відносини, підліток, соціальне середовище, наркотики, психологія стосунків, сім'я.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ДЖЕРЕЛ)

1. Титова МП. Сімейні стосунки та підліткова наркотизація: соціологічний аспект. Культура, особистість, суспільство в сучасному світі: методологія, досвід емпіричного дослідження: матеріали XXI міжнародної конференції пам'яті проф. Л.Н. Когана; Єкатеринбург, Уральський федеральний університет; 2018. : 1302–1313.

2. Березін СВ, Лисецький КС. Психологічні основи профілактики наркоманії в сім'ї. Самара. Самарський державний університет; 2001. 194 с.

3. Чорняк ЮІ. Соціально-психологічні засоби профілактики наркотичної залежності студентів. Тернопільський національний економічний університет; 2013. 126 с.

4. Ковальчук ВП. Наркоманія серед неповнолітніх як соціальна проблема. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2017; 1:263–270.

5. Віслова АД. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти формування та профілактики наркотичної залежності у дітей та підлітків. Москва. Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова; 2001. 169 с.

6. Власова НВ. Психологічна діагностика та корекція схильності підлітків до вживання наркотиків. Москва; 2005. 171 с.

7. Путинцев АВ. Вивчення рівня стійкості підлітків до прилучення до наркотичних речовин. Вісник Тамбовського університету. Серія: Гуманітарні науки. 2014; 12: 126–133.

8. Городова ЕЕ. Наркотична залежність у молодіжному середовищі. Наукові відомості. 2007; 9(2):263–267.

9. Штейн НГ. Психологічні причини наркоманії у підлітків. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2013; 14: 240–246.

10. Пріданнікова ОМ. Актуальність соціально-педагогічної профілактики хімічної залежності серед підлітків. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. 2012; 18:222–229.

11. Комер Р. Причини прийому наркотичних засобів. Експеримент та інновації в школі. 2011;6:17–24.

12. Жиляєв АГ, Палачева ТІ. Наркотизація як соціальна та психологічна проблема. Казанський педагогічний журнал. 2010; 2:123–133.

13. Свечников НІ, Щербакова СА. Проблеми, зумовлені поширенням наркотиків у підлітковому середовищі. Вісник Пензенського державного університету. 2014; 4(8): 20–25.

14. Козловський АВ, Вінницька АГ, Лелевич ВВ.Сучасні причини та умови залучення підлітків до споживання психоактивних речовин. Журнал Гродненського державного медичного університету. 2005; 3:140–145.

15. Сильницька ЕА. Актуальні проблеми молодіжної наркоманії: медико-психологічні підходи. Наукова думка Кавказу. 2011; 2:49–55.

16. Кобрінюк ТЯ. Медико-соціологічне дослідження наркологічної патології неповнолітніх. Вісник Кубанського державного медичного університету. 2006; 2:55–57.

17. Національний звіт за 2017 рік щодо наркотичної ситуації в Україні (за даними 2016 року). Поглиблений огляд наркоситуації в Україні. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ummcda.org.ua.

18. Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.uisr.org.ua/espad.

Стаття надійшла до редакції 05.05.2021 р.

 

 

REFERENCES

1. Titova MP. Family relationships and adolescent drug addiction: Sociological aspect. In: Grunt E, Merenkov A, Antonova N, editor. Culture, personality, society in the modern world: Methodology, experience of empirical research. Materials of the XXI International Conference in memory of prof. LN Kogan; Yekaterinburg, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin; 2018. p. 1302-1313.

2. Berezin SV, Lisetsky KS. Psychological bases of drug prevention in the family. Samara. Samara State University; 2001. 194 p.

3. Chornyak YI. Socio-psychological for the prevention of drug addiction among students. Ternopil. Ternopil National Economic University; 2013. 126 p.

4. Kovalchuk VP. Drug addiction among minors as a social problem. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. 2017; 1:263-270.

5. Vyslova AD. Psychological, pedagogical and social aspects of the formation and prevention of drug addiction in children and adolescents. Moscow. Lomonosov Moscow State University; 2001. 169 p.

6. Vlasova NV. Psychological diagnosis and correction of adolescents’ propensity to use drugs. Moscow. Russian State Social University; 2005. 171 p.

7. Putintsev АV. Study of sustainability of teenagers to attaching of narcotic substances. Bulletin of Tambov University. Series: Humanities. 2014; 12:26-133.

8. Gorodova ЕЕ. Drug addiction among young people. Belgorod State University Scientific Bulletin: Philosophy, Sociology, Law. 2007;9(2):263-267.

9. Shteyn NH. Psychological causes of drug addiction in adolescents. Problems of Extreme and Crisis Psychology. 2013; 14:240-246.

10. Pridannikova ОМ. The relevance of socio-pedagogical prevention of chemical dependence among adolescents. Collection of Scientific Works of the Kamyanets-Podilsky National University named after Ivan Ogienko. Series: Socio-Pedagogical. 2012;18:222-229.

11. Comer R. Reasons for taking narcotic drugs. Experiment and Innovation in School. 2011; 6:17-24.

12. Zhilyaev A, Palacheva T. Narcotization as a social and psychological problem. Kazan Pedagogical Journal. 2010; 2:123-133.

13. Svechnikov NІ., Shcherbakova SА. Problems caused by the spread of drugs among adolescents. Bulletin of the Penza State University. 2014;4(8):20-25.

14. Kozlovskiy AV, Vinitskaya AG, Lelevich VV. Modern reasons and conditions of adolescents’ introduction to the consumption of psychoactive substances. Journal of the Grodno State Medical University. 2005; 3:140-145.

15. Silnitskaya ЕА. Problems of youth drug addiction:Medical and psychological approaches. Scientific Thought of the Caucasus. 2011; 2:49-55.

16. Kobrinyuk ТYa. Medical and sociological research of narcological pathology of minors. Bulletin of Kuban State Medical University. 2006; 2:55-57.

17. National report for 2017 on the drug situation in Ukraine (according to 2016). In-depth review of the drug situation in Ukraine. Electronic resource. Access mode: http://www.ummcda.org.ua.

18. Oleksandr Yaremenko Ukrainian Institute for Social Research. Electronic resource. Access mode: Electronic resource. Access mode: http://www.uisr.org.ua/espad.

 

Received May 05, 2021