Вивчення залишкових кількостей флонікаміду в яблуках та обґрунтування медико-санітарних нормативів безпечного застосування інсектициду на його основі

  • Автори: О.П. Кравчук, В.І. Медведєв, А.П. Гринько, О.М. Багацька, Л.П. Іванова, Г.В. Зварич, В.І. Лишавський
  • УДК: 613:26:632.95.028
  • DOI: 10.33273/2663-9726-2023-59-2-15-24

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ, Україна

 

Резюме. Флонікамід – новий системний піридинкарбоксамідний інсектицид із селективною активністю проти широкого спектра комах на різних сільськогосподарських культурах. В Україні проведено польові випробування з метою обґрунтування можливості його безпечного використання для захисту яблунь.

Матеріали та методи. Вивчення динаміки вмісту залишкових кількостей флонікаміду в яблуках та яблучному соку проводилися в Степовій зоні України протягом двох вегетаційних сезонів 2019-2020 рр. за триразового застосування інсектициду з нормою витрати 0,07 кг/га. Залишкові кількості флонікаміду в яблуках та яблучному соку визначалися методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) з ультрафіолетовим (УФ) детектуванням. Межі кількісного визначення (МКВ) методом ВЕРХ у яблуках та яблучному соку – 0,01 мг/кг.

Результати. За період досліджень 2019-2020 рр. у врожаї яблук та соку з них кількість флонікаміду (як суми флонікаміду та метаболітів TFNА і TFNG у перерахунку на флонікамід) становила 0,019-0,071 мг/кг і 0,017-0,032 мг/кг відповідно. Після застосування інсектициду рекомендований строк очікування до збору врожаю яблук – 35 діб. Зменшення вмісту флонікаміду в яблуках відбувається за експоненційною кривою відповідно до рівняння кінетики першого порядку. Розрахований період напіврозпаду (Т50) для яблук становить для флонікаміду 23 доби, флонікаміду (як суму флонікаміду та метаболітів TFNА і TFNG у перерахунку на флонікамід) – 27 днів. Можливе добове надходження флонікаміду в організм людини з яблуками та яблучним соком становить 9,5 % від рівня безпечного надходження з харчовим раціоном (6,6 % від його допустимого добового надходження). Обґрунтовано максимально допустимі рівні вмісту флонікаміду: яблука – 0,3 (сума флонікаміду та метаболітів TFNА і TFNG у перерахунку на флонікамід, (МКВ методом ВЕРХ – 0,01 мг/кг для кожної сполуки); яблучний сік – 0,03 мг/кг (сума флонікаміду та метаболітів TFNА і TFNG у перерахунку на флонікамід

Висновки. Флонікамід за показником деградації в яблунях відноситься до пестицидів 2 класу небезпечності. Затверджені МДР безпечного вмісту діючої речовини в яблуках та яблучному соку та період очікування до збору врожаю забезпечують безпечність використання інсектициду на основі флонікаміду.

Ключові слова: флонікамід, залишкові кількості, хроматографія, польові випробування.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES

 

1. Dissipation Kinetics and Safety Evaluation of Flonicamid in Four Various Types of Crops – Molecules 2022, 27, 8615. https://doi.org/10.3390/molecules27238615

2. J. A. Turner The Pestiside Manual: Nineteenth Edition / [Editor^ J.A. Turner] /Hampshire: British Crop Protection Council, UK, 2021: 1457.

3. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flonicamid//European Food Safety Authority (EFSA) Journal. 2010; Vl.8 (5). 1445. 63 pp. doi:10.2903/j.efsa.2010.1445[www.efsa.europa.eu].

4. The Pesticides Properties Database (PPDB) . – Agriculture & Environment Research Unit (AERU). – University of Hertfordshire. [http: //sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/index.htm].

5. Pesticide residues in food 2015 Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues. 2015: 731-892.

6. Modification of the existing maximum residue levels or for flonicamid in kales, Chinese cabbages and kohlrabies // EFSA Journal 2023;21(8):8202. – 31.

7. PUBLIC RELEASE SUMMARY on the Evaluation of the new active Flonicamid in the product Mainman 500 WG Insecticide – Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. 2014: 61.

8. OECD. Guidelines for the Testing of Chemicals – Crop Field Trial. No. 509, OECD, 2021.

9. Residues trials and MRL calculations Proposals for a harmonised approach for the selection of the trials and data used for the estimation of MRL, STMR and HR, European Food Safety Authority, 2015.

10. Методичні вказівки з визначення флонікаміду в яблуках та яблучному сокові методом високоефек- тивної рідинної хроматографії: №1726-2020 від 27.10.2020, затв. Міністерством екології та природних ресурсів України (Наказ №212 від 27.10.2020)./ Metodychni vkazivky z vyznachennya flonikamidu v yablukakh ta yabluchnomu sokovi metodom vysokoefektyvnoyi ridynnoyi khromatohrafiyi: №1726-2020 vid 27.10.2020, zatv. Ministerstvom ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny (Nakaz № 212 vid 27.10.2020).

11. EU Pesticides database - http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database.

12. Codex Alimentarius https://www.fao.org/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticidedetail/en/?p_id=282.

13. Guidance Document on Estimating Persistence and Degradation Kinetics from Environmental Fate Studies on Pesticides in EU Registration: report of the FOCUS Work Group on Degradation Kinetics, EC Document Reference Sanco/10058/2005 version 2.0. – 434 p.

 

Стаття надйшла до редакції 10 жовтня 2023 р.

Received October, 10, 2023