Розробка методичних підходів до нормування пестицидів у рослинних оліях

  • Автори: М.Г. Проданчук, О.П. Кравчук, Л.П. Іванова, А.П. Гринько, О.М. Багацька
  • УДК: 547.6:613.2
  • DOI: 10.33273/2663-9726-2022-56-1-7-18
Завантажити прикріплення:

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

 

Резюме. Мета. Обґрунтування пріоритетних показників для встановлення максимально допустимих рівнів (МДР) діючих речовин пестицидів у рослинних оліях відповідно до сучасних міжнародних вимог та з урахуванням особливостей їхнього застосування в сільському господарстві України.

Результати. На основі аналізу міжнародних та існуючих в Україні підходів до розробки МДР пестицидів у продуктах переробки сільськогосподарської сировини запропоновано критерії оцінки необхідності проведення досліджень з визначення та регламентації залишкових кількостей діючих речовин ЗЗР у рослинних оліях. Обґрунтовано наступні основні показники, які необхідно враховувати при нормуванні пестицидів в оліях: фізико-хімічні та токсичні властивості діючої речовини, прогнозований рівень її залишкових кількостей у вихідній сільськогосподарській сировині, вплив технологічної переробки на вміст пестициду.

Наведено принципи розрахунку МДР пестицидів в оліях рослинного походження, виходячи з величин коефіцієнта розподілу діючих речовин між н-октанолом і водою та вмісту олії в сільськогосподарській сировині (насінні чи зерні олійних культур) на основі теоретичних факторів переробки з урахуванням концепції FEDIOL. Запропонована концепція є базовою та передбачає її подальше доопрацювання та корегування, зокрема базуючись на результатах подальших досліджень з регламентації засобів захисту рослин, які актуалізовані на теперішній час в країнах Європейського Союзу.

Висновки. Методичні підходи до встановлення МДР діючих речовин пестицидів в оліях рослинного походження потребують удосконалення з урахуванням викладених в статті міжнародних положень і рекомендацій з метою їхньої гармонізації та оптимізації процедури експорту рослинної продукції, що містить залишкові кількості пестицидів та впровадження в систему регламентації пестицидів в Україні.

Ключові слова: пестициди, залишкові кількості, нормування, продукти переробки, олійні сільськогосподарські культури.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES

1. Про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським Співтовариством та його державами-членами: угода від 16 черв. 1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012.

2. Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Закон України від 10 лист.1994 р. № 237/94-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/237/94-.

3. Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серп. 1999 р. № 1496. Офіційний вісник України. 1999 (33):168.

4. Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: угода, ратифікація від 16 верес. 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/984_a11.

5. Указ Президента України від 19 березня 2021 року № 104/2021 про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/1042021-37417.

6. Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водойм, грунті: ДСанПіН 8.8.1.2.3.4 000 2001. затв. МОЗ України 20.09.01 №137. Київ;2001;244 с.

7. Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів та агрохімікатів, затверджені наказом МОЗ України 02 лютого 2016 року № 55(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 травня 2020 року № 1276), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.06.20 р. за №567/34850. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0567-20#Text.

8. Комиссия «Кодекс Алиментариус»: руководство по процедуре. 26-е изд. Рим: ФАО/ВОЗ;2018;279 с.

9. Council Directive of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market 91/414/EEC. [Electronic resource]. URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF.

10. Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R1107.

11. Regulation (Ec) № 396/2005 of the European parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC. Official Journal of the European Union. 2005(48):1–17; [Electronic resource]. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2005:070:FULL&from=EN.

12. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Test No. 508: Magnitude of the Pesticide Residues in Processed Commodities. 2008 [Electronic resource]. URL: https://www.oecd.org/env/test-no-508-magnitude-of-the-pesticide-residues-in-processedcommodities-9789264067622-en.htm.

13. Іванова ЛП, Адамчук ТВ, Гринько АП, Кравчук ОП, Петрашенко ГІ. Аналіз міжнародних підходів до нормування пестицидів у продуктах переробки сільськогосподарської сировини (огляд літератури). Єдине здоров'я та проблеми харчування України. 2021;2(55):92–7.

14. Agricultural substances databases background and support information. The Pesticide Properties Database (PPDB) developed by the Agriculture & Environment Research Unit (AERU), University of Hertfordshire, funded by UK national sources and the EU – funded FOOTPRINT project. Version: July 2020 [Electronic resource]. URL: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/docs/5_1.pdf].

15. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 2005. Report of the Joint Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the Environment and the WHO Core Assessment Group on Pesticide Residues Geneva, Switzerland, 20–29 Sept. 2005. [Electronic resource]. URL: https://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/JMPR05report.pdf.

16. FEDIOL position on pesticide Maximum Residue Levels (MRLs) in vegetable oils and fats. 2018. Ref. 11SAF181_rev1. [Electronicresource]. URL: https://www.fediol.eu/web/pesticide%20residues/1011306087/list1187970118/f1.html.

17. FEDIOL position on pesticide Maximum Residue Levels (MRLs) in vegetable oils and fats. 2018. Ref. 11SAF181_rev1. [Electronic resource]. URL: https://www.fediol.eu/web/pesticide%20residues/1011306087/list1187970118/f1.html.

18. Булигін СЮ, редактор. Супутник агронома [довідник]. Х.: ХНАУ; 2010. 256 с.

19. MeierUwe, editor. Growthstagesofmonoanddicotyledonousplants [BBCH Monograph]. Quedlinburg: 2018. [Electronicresource]. URL: https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00042351.

20. Закордонець ВА, Чайка ЮГ, Лепьошкин ІВ, Сергеєв CГ, Єрмолова ЛВ, Юрченко АІ. Роль біометричних показників сільгоспкультур в еколого-гігієнічній оцінці та експертизі технології застосування пестицидів. Соврем. пробл. токсикологии. 2008;1:46–52.

21. Scholz R, Donkersgoed G, Herrmann M, Kittelmann A, Schledorn M, Graven C. European database of processing factors for pesticides in food. EFSA supporting publication 2018; 50 р; [Electronic resource]. URL: https://doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1510.

22. Nathan Meijer, Trijntje van der Velde-Koerts, Harry van Egmond, Paul Bikker. Pesticides in feed materials of plant origin; Application of Processing Factors. Wageningen, Wageningen Food Safety Research, WFSR report 2019. 42 р. [Electronic resource]. URL: https://doi.org/10.18174/515322 or at www.wur.eu/foodsafety-research (under WFSR publications).

23. Information note on Article 20 of Regulation (EC) No 396/2005 as regards processing factors and composite food and feed. 2021 May [Electronic resource]. URL: https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-05/advgrp_plenary_20210507_pres_04.pdf.

24. MVO (The Netherlands Oils and Fats Industry) notifying requirements on pesticide residues. 2018; [Electronic resource]. URL: https://www.mvo.nl/media/voedselveiligheid/version_3_dec_2018_final__mvo_notifying_requirements_on_pesticides_-no_logo.pdf.

25. Lacoste F, Carrй P, Dauguet S, Petisca C, Campos F, Ribera D, et al. Experimental determination of pesticide processing factors during processing of vegetable oils. Food Addit Contam Part A. 2020;37(9):1491–1502. [Electronic resource]. URL: https://doi.org/10.1080/19440049.2020.1778188.

26. Проданчук НГ, Подрушняк АЕ, Чмиль ВД. К проблеме использования величин допустимой суточной дозы при установлении гигиенических нормативов пестицидов в продуктах питания и объектах окружающей среды. Соврем. пробл. токсикологии. 2002;2:51–5.

27. Zhao Liuwei; Ge Jing; Liu Fengmao; Jiang Naiwen. Effects of storage and processing on residue levels of chlorpyrifos in soybeans. Food Chemistry. 2014;150:182–6.

28. Постанова Кабінету Міністрів України №780 від 11.10.2016 Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних та демографічних груп населення. [Електроннй ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF#Text.

29. GEMS/Food regional diets: regional per capita consumption of raw and semi-processed agricultural commodities/prepared by the Global Environment Monitoring System/Food Contamination Monitoring and Assessment Programme (GEMS/Food). Geneva: WHO; 2003. [Electronic resource]. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/42833.

 

Стаття надійшла до редакції 01.12.2021 / Received December 1, 2021.