Визначення ступеня небезпеки відходів гальванічних елементів (батарей)

  • Автори: С.В. Сноз, Л.М. Смердова, А.Г. Кудрявцева, А.А. Калашніков, О.О. Бобильова
  • УДК: 504+614.7
  • DOI: 10.33273/2663-9726-2022-57-2-82-97

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

 

Резюме. В останні десятиліття світ зіткнувся з новою екологічною проблемою ‒ відходами електричного та електронного обладнання (ВЕЕО). Своєчасне запобігання утворенню ВЕЕО, мінімізація їхнього об’єму, повторне використання, рециркуляція і рекуперація ресурсів ‒ усі ці питання вимагають термінових відповідних рішень.

Мета. Визначення ступеня небезпеки відходів гальванічних елементів (батарей) та віднесення цих відходів до категорії небезпечних або безпечних згідно з національними нормами і правилами.

Матеріали та методи. Об’єктом досліджень були відходи гальванічних елементів (батарей). Проби розчиняли в концентрованій азотній кислоті. Розчини розводили дистильованою водою, фільтрували, а потім визначали вміст важких металів згідно з ДСТУ ISO 11885:2005 «Якість води. Визначення 33 елементів методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою» (ISO 11885:1996, IDT) та ГОСТ 30178-96 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсических элементов». Визначення проводили на оптичному емісійному спектрометрі з індуктивно-зв’язаною плазмою «SHIMADZU ICPE-9820».

Результати. Встановлено, що вміст свинцю, кадмію, ртуті у відходах гальванічних елементів (батарей) не перевищує встановлені гігієнічні нормативи для ґрунту («Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті», Наказ Міністерства охорони здоров’я України №1595 від 14.07.2020 р.). Ртуть: у 25 зразках виявлено на рівні, що є меншим за чутливість методу, у двох зразках – менше гранично допустимих концентрацій (ГДК) в 2,25 раза та 4,2 раза; у чотирьох – менше в 27-48,8 раза, в трьох – менше в 58-91 раз. ГДК ртуті в ґрунті становить 2,1 мг/кг. Кадмій: в 1 зразку виявлено на рівні, що є меншим за чутливість методу, у 26 зразках – менше ГДК у 2-7,5 раза; у 7-и – менше в 9-30 разів. ГДК кадмію в ґрунті становить 1,5 мг/кг. Свинець: в 13 зразках виявлено на рівні, що є меншим за чутливість методу, у 2-х зразках ‒ менше за ГДК у 3 рази, в 6 зразках – менше ГДК у 12-19,4 раза, в 13 зразках – в 24-31 рази менше ГДК. ГДК свинцю в ґрунті – 32 мг/кг. Було встановлено, що досліджені зразки відходів гальванічних елементів (батарей) можуть бути віднесені до безпечних і перероблені та утилізовані на відповідному підприємстві.

Висновки. Неправильне поводження з відходами гальванічних елементів (батарей) є причиною надходження до навколишнього середовища ВЕЕО, що створює ризик негативного впливу на здоров’я людини і середовище її життєдіяльності. Для попередження та мінімізації ризику для навколишнього середовища та населення необхідно запровадити селективне сортування компонентів ВЕЕО в місцях їх утворення чи збирання та направлення на переробку, а також розробити санітарно-епідеміологічні вимоги на процеси сортування та проведення експертизи проектів і установок по утилізації таких видів відходів на відповідність цим вимогам.

Ключові слова: відходи електричного та електронного обладнання, відходи батарей та акумуляторів, оцінка небезпеки.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES

 

1. Shumylo O.M, Vyhovska H.P, Tsyhulova O.M, Poviakel L.I, Snoz S.V. Vyrishennia problemy elektronnykh vidkhodiv: yevropeiski pidkhody do ukrainskoi problemy, K., FOP «Klymenko», 2013: 87 s.

2. Poviakel L.I., Snoz S.V., Smerdova L.M., Kryvenchuk V.Ye, Bobylova O.O. Vazhki metaly yak faktor ryzyku dlia zdorov’ia liudyny ta dovkillia pry povodzhenni z vidkhodamy elektrychnoho ta elektronnoho obladnannia.Suchasni problemy toksykolohii, kharchovoi ta khimichnoi bezpeky; 2015;1/2 (68/69):41-49.

3. DIRECTIVE 2006/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC.

4. REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation and the impact on the environment and the functioning of the internal market of Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC Brussels, 9.4.2019 COM(2019) 166 final - 7 p.

5. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the evaluation of the Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC Brussels, 9.4.2019 SWD(2019) 1300 final – 86 p.

6. Zbysław Dobrowolski, Łukasz Sułkowski and Wiesław Danielak Management of Waste Batteries and Accumulators: Quest of European Union Goals// Energies 2021, 14, 6273.  https://doi.org/10.3390/en14196273.

7. Yong Choi, Seung-Whee Rhee Current status and perspectives on recycling of end-of-life battery of electric vehicle in Korea (Republic of)// Waste Management - Volume 106, 1 April 2020, r. 261-270, https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.03.015.

8. Environmental Health Criteria (EHC) Monograph 85. Lead: environmental aspects/WHO, Geneva. 1989.

9. Lead and lead compounds. IARC Monograph. Supplement 7 (1987): 230.

10. Environmental Health Criteria (EHC) Monograph 1. Mercury/WHO, Geneva, 1976.

11. Environmental Health Criteria (EHC) Monograph 86. Mercury - environmental aspects / WHO, Geneva, 1989.

12. Mercury and mercury compounds. IARC Monograph. 1993; v.58: 239.

13. Environmental Health Criteria (EHC) Monograph 135. Cadmium‒environmental aspects / WHO, Geneva. 1992.

14. Cadmium and cadmium compounds. IARC Monograph. (1993); v.58: 119.

 

Стаття надійшла до редакції 08.09.2022 р. / Received September 08, 2022.