Контроль вмісту нітратів у харчових продуктах – актуальні питання

  • Автори: Г.А. Дєміч, А.В. Коваль, Н.О. Стаднічук, Т.В. Євтушенко{/}, Т.П. Костюченко
  • УДК: 546.175:632.15
  • DOI: 10.33273/2663-9726-2022-56-1-19-34
Завантажити прикріплення:

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

 

Резюме. Актуальність. Проблема нітратного забруднення харчових продуктів та його впливу на організм людей останнім часом стає все більш актуальною. Нітрати – це природні продукти обміну всіх рослин. Вони життєво необхідні рослинам – без них неможливий їхній нормальний ріст і розвиток. Однак неконтрольоване використання азотних добрив призвело до накопичення необмеженого рівня їх у продуктах рослинного походження. Під час споживання овочів з підвищеною кількістю нітратів у кишковому тракті вони частково відновлюються до нітритів, а останні потрапляючи в кров, викликають захворювання – метгемоглобінемію. Тому кількісне та якісне визначення нітратів та нітритів у рослинній та тваринній продукції, воді та ґрунтах є на сьогоднішній час актуальним. На основі аналізу літературних джерел розкрито суть проблеми надмірного накопичення нітратів у сільськогосподарській продукції та їх негативного впливу на здоров’я людини.

Мета - експериментальне визначення концентрації нітратів та нітритів у рослинній і тваринній продукції, воді та ґрунтах, порівняння з гранично допустимою концентрацією згідно з вимогами Постанови Ради (ЄС) № 1258/2011 максимальний вміст нітратів в овочах та «Державними санітарними правилами і нормами «Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах», затвердженими Наказом Міністерства охорони здоров’я України 13 травня 2013 року № 368 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 травня 2020 року № 1238).

Mатеріали та методи. Джерела інформаційного пошуку в друкованих та електронних виданнях, пошукових базах, методи аналізу, порівняння та узагальнення інформаційних даних. Фотометричний метод.

Результати. Проаналізовано роль нітратів у природі, з’ясовано джерела їхнього надходження до продуктів харчування, а також нормування вмісту нітратних компонентів. Досліджено проблему зниження якості рослинної продукції через неконтрольоване застосування добрив, вміст нітратів у рослинній та тваринній продукції. Розглянуто шкідливий вплив продукції з підвищеним вмістом нітратів, проведено комплексну оцінку їхнього вмісту в різних частинах рослин; надано порівняльну характеристику методів визначення нітратних сполук.

Висновки. Проблема нітратного забруднення набуває все більшої актуальності через постійне збільшення кількості та швидкості кругообігу нітратного азоту у довкіллі, зростає його вплив на природні системи та можливість акумуляції у продуктах рослинництва і відповідно в організмі людей і тварин. Отже, здійснення аналітичного контролю харчової продукції та об’єктів довкілля є важливим для одержання відповідної інформації про вміст техногенних забруднювачів, якими є нітрати та нітрити.

Ключові слова: нітрати, максимально допустимий рівень, нітратні сполуки, нітратне забруднення.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES

 

1. Державні санітарні правила і норми «Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах», затвердженими Наказом Міністерства охорони здоров’я України 13 травня 2013 року № 368 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 травня 2020 року № 1238), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21 липня 2020 р. за № 684/34967

2. Дерягина ВП. Разработка методов анализа нитратов и нитритов в пищевых продуктах и гигиеническая оценка способов снижения их содержания при промышленной и кулинарной переработке // [Автореферат] Москва; 1994. 24 с.

3. ДСТУ 4078-2001 «Якість води. Визначання нітрату. Частина 3. Спектрометричний метод із застосовуванням сульфосаліцилової кислоти (ISO 7890-3:1988, MOD)»

4. ДСТУ ISO 7890-1:2003 «Якість води. Визначання нітрату. Частина 1. Спектрометричний метод із застосовуванням 2,6- диметилфенолу (ISO 7890-1:1986, IDT)»

5. Ильницкий АП. Нитраты и нитриты питьевой воды как фактор онкологического риска. Гигиена и санитария. 2003; 6: 81-4.

6. Кузубова ЛИ. Токсиканты в пищевых продуктах. Новосибирск; 1990. 126 с.

7. Митченков ВТ. Токсиколого-гигиеническая оценка нитратно-нитритной нагрузки на организм человека и методические основы ее профилактики [Автореферат] Москва; 1992. 41 с.

8. Мурох ВИ. Гигиеническая оценка пищевых продуктов в условиях интенсивно применения минеральных удобрений в Белорусской ССР [Автореферат] Москва; 1989. 49 с.

9. Ополь НИ. Добрянская ЕВ. Нитраты. Кишинев: «Штиинца»; 1986. 114 с.

10. Панасенко ЕІ, Красноруцька КІ. Вміст нітратіонів в продуктах харчування рослинного походження. Актуальні питання біології, екології та хімії. Розділ хімія. 2016; том.12, (2): 103-12.

11. Панчеко ТІ., Мандебура СВ. Оцінка вмісту нітратів в продуктах рослинного походження.

12. URL:htpp://ir.lib/vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2672912716/pdf?sequence=Allowed=I.

13. Половец ЯВ. Причины накопления и способы уменьшения избыточного количества нитратов в культурных растениях. Молодой ученый. 2019; 23 (261): 154- 7.

14. Танчук ВД, Христіансен ОМ, Бутенко ОМ, Біла ГМ, Дроков ВГ. Моніторинг нітратів та заходи щодо їх зменшення у рослинній продукції. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. ISSN 1729-3774. 2012; 6/6(60): 47-8.

15. Цыганенко ОИ. Нитраты в пищевых продуктах. Киев: «Здоров’я»; 1990.

16. Харитонов ММ, Лазарєва ОМ. Екологічна оцінка варіабельності вмісту нітратів у овочевих та плодово-ягідних культурах у Дніпропетровській області. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2015; 3: 29-31.

17. COMMISSION REGULATION (EU) No 1258|2011 of 2 December 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for nitrates in foodstuffs;

18. COMMISSION REGULATION (EU) No 1881|2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs

19. EC (European Commission). 1997. Opinion on nitrate and nitrite. Reports of the Scientific Committee for Food (SCF) 38 Series, 1-33. Available at URL: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_38.pdf

20. EC (European Commission). 1992. Opinion on nitrate and nitrite. Reports of the Scientific Series, 21-28. Available at URL: Committee for Food (SCF) 26 http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_26.pdf.

21. EFSA. EFSA Panel on Contaminants in the Food Cham (CONTAM): Scientific Opinion. Nitrate in vegetable EFSA J 2008, 689:1-79. Question No EFSA-Q-2006-071, adopted on 10 April 2008.

22. EC Europen Commission Directorate-general III Industry, Scientific Committee for Food. Opinion on nitrate and nitrite expressed on 22 September 1995. Annex 4 to Documeyt 111/5611/95;

23. Evaluation of certain food additives and contaminants. Forty-fourth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives» // WHO Technical Report Series 859. Geneva; 1995: 29-35.

24. FAO/WHO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations/World Health Organization). 2003. Nitrate (and potential endogenous formation of N-nitroso compounds). WHO Food Additive series 50, Geneva: World Health Organisation. Available at URL: http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v50je06.htm.

25. FAO/WHO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations/World Health Organization). 2003. Nitrite (and potential endogenous formation of N-nitroso compounds). WHO Food Additive series 50, Geneva: World Health Organisation. Available

26. Lundberg JO, Weitzberg E, Cole JA. and Benjamin N. Nitrate, bacteria and human health. Nat.Rev.Microbiol. 2004; 2: 593-602.

27. Lundberg JO, Weitzberg E and Gladwin MT. The nitrate-nitrite-nitric oxide pathway in physiology and therapeutics. Nature Reviews Drug Discovery. 2008; 7: 156 - 67.

28. Mensinga TT, Speijers GJA and Meulenbelt J. Health implications of exposure to environmental nitrogenous compounds. Toxicological Reviews. 2003; 22: 41-51. HUdoi:10.2165/00139709-200322010-00005U

29. Nitrate in vegetables. Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food chain. The EFSA Journal. 2008; 689: 1-79.

30. Opinion of Scietific Panel on Contaminants in the Food chain on reguest from the European Commission – to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables, EFSA Journal . 2008; 689: 1;

31. IPCS; Poisons Information Monograph G016: Nitrates and nitrites. (September 1996). Available from, as of October 24, 2006: http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/pimg016.html.

32. Santamaria P. Nitrate in vegetables: toxicity content, intake and EC regulation J.Food Agric. 2006; 86: 10-17.

 

Стаття надійшла до редакції 22.11.2021 р. / Received November 22, 2021.