Ставлення підлітків та їхніх матерів до проблеми раннього вживання алкоголю

  • Автори: Н.Є. Горбань, О.Г. Луценко, Н.В. Курділь, О.В. Лапікура, Т.Ю. Сафір
  • УДК: 616-084-0583+316.346:178.(3-8)-053.6
  • DOI: 10.33273/2663-9726-2021-55-2-44-55
Завантажити прикріплення:

Н.Є. Горбань1, О.Г. Луценко1, Н.В. Курділь2, О.В. Лапікура1, Т.Ю. Сафір3

1 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна
2 ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
3 Міжрегіональна академія управління персоналом, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук, м. Київ, Україна

 

РЕЗЮМЕ. Останніми десятиліттями в багатьох країнах Європи та світу спостерігається тенденція більш раннього початку вживання алкоголю серед підлітків. На жаль, щодо цієї проблеми Україна не є виключенням.

Мета. Дослідження різних аспектів вживання алкоголю підлітками та ступінь обізнаності їхніх матерів для визначення заходів профілактики підліткового алкоголізму в Україні.

Матеріали та методи. У рамках лонгітюдного дослідження «Сім’я і діти України» проаналізовано анкетні дані 989 підлітків віком 15-18 років (499 хлопців та 490 дівчат) і 1075 матерів. Використано бібліосемантичний, соціологічний та медико-статистичний методи дослідження.

Результати та обговорення. Протягом 2014-2019 рр. кількість дітей та підлітків, госпіталізованих з гострим отруєнням до відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я України, зросла з 20,6 до 36,7 %. Дослідженнями встановлено, що переважна більшість українських підлітків (75 %) вживають алкоголь протягом життя; 31,0 % підлітків робили це понад 10 разів, а їхня перша спроба вживання алкоголю припадає на вік 9 років і молодше як серед хлопців, так і серед дівчат.

Опитування показало, що 50,6% підлітків підтвердили, що вживали алкоголь протягом останніх 30 днів, з яких 7,5% підлітків зізналися, що вживали алкоголь більш ніж один раз на тиждень.

Опитування дозволили визначити особливості вживання різних алкогольних напоїв підлітками в Україні: з пивом, вином або шампанським вперше підлітки «знайомляться» у віці 14-15 років; алкогольний коктейль дівчата-підлітки вперше споживають у 2 рази частіше у віці 15 років; міцний алкогольний напій найчастіше вперше вживають підлітки у віці 15–16 років.

Встановлено, що лише половина опитаних матерів (48,4 %) були обізнані щодо факту споживання алкоголю їхніми дітьми-підлітками, при цьому 40,7 % матерів категорично забороняють дітям вживати алкоголь, 46,5 % матерів вважають це небажаним, 8,7 % матерів дозволяють алкоголь у невеликих кількостях.

Висновки. Результати дослідження доводять, що проблема вживання алкоголю дітьми та підлітками в Україні залишається актуальною, потребує невідкладної розробки профілактичних заходів для впровадження як в шкільному, так і родинному середовищі. Враховуючи недостатній рівень поінформованості матерів про факт вживання алкоголю їхніми дітьми та недостатній рівень розуміння матерями небезпеки цього явища, обґрунтовано необхідність подальшого дослідження проблеми щодо попередження алкогольної залежності у підлітковому віці.

Ключові слова: підлітки, алкогольні напої, матері підлітків.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ДЖЕРЕЛ)

1. Чапляк АП, Романів ОП, Надь БЯ. Споживання алкоголю підлітками актуальна проблема системи громадського здоров’я. Економіка і право охорони здоров’я. 2018;2(8):144–145.

2. Волчек ВВ, Гриценко ЛО, Колесник В І, Анісімова ГО, Авєрин ДІ, Гайданка МО. Соціологічне дослідження проблеми пивної алкоголізації підлітків. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Профілактична медицина: здобутки сьогодення та погляд у майбутнє»/ за ред. Лехан В.М., Шевченко О.А. – Дніпропетровськ: Літограф, 2016:23–25.

3. Фомина НА, Орлов ВБ. Исследование алкогольных установок у современных подростков. Прикладная юридическая психология. 2018;1(42):32–40.

4. Алёхин АН, Локтева АВ. Клинико-психологические аспекты алкоголизации подростков. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2011;82(12);11-15.

5. World Health Organization. ( 2018) . Global status report of nalcohol and health 2018. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/274603.

6. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні: за результатами дослідження 2019 року в рамках міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD» / О.М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Д.М. Павлова, Н-М.К. Нгуєн, О.Г. Левцун, Н.П. Пивоварова, О.Т. Сакович; О.В. Флярковська. – К. : ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», 2019. 214 с.

7. Marshall E J. Adolescent alcoholuse: risks and consequences. Alcohol Alcohol. 2014 Mar-Apr;49(2):160-4. doi: 10.1093/alcalc/agt180.

8. Bosque-Prous M, Kuipers MAG, Espelt A, Richter M, Rimpelд A, Perelman J, Federico B, et al. Adolescent alcohol user and parental and adolescent socioeconomic positionin six European cities. BMC Public Health. 2017 Aug 8;17(1):646. doi: 10.1186/s12889-017-4635-7.

9. De Looze M E, van Dorsselaer S A F M, Monshouwer K, Vollebergh W A M. Trends in adolescent alcohol user in the Netherlands, 1992-2015: Differences across sociodemographic groups and links with strict parental rule-setting. Int J Drug Policy. 2017 Dec;50:90-101. doi: 10.1016/j.drugpo.2017.09.013.

 

REFERENCES

1. Chaplyak A P, Romaniv O P, Nadia B. Ya. Alcohol consumption by adolescents is a topical issue of the public health system. Economics and health law. 2018; 2 (8): 144–145.

2. Volchek V V, Gritsenko L O, Kolesnik V I, Anisimova G O, Averin D I, Gaidanka M O. Sociological study of the problem of beer alcoholism in adolescents. Proceedings of the scientific-practical conference with international participation "Preventive medicine: the achievements of the present and a look into the future" / ed. Lekhan V M, Shevchenko O A - Dnipropetrovsk: Litograf, 2016: 23–25.

3. Fomina N A, Orlov V B. Research of alcoholic installations at modern teenagers. Applied legal psychology. 2018; 1 (42): 32–40.

4. Alekhine A N, Lokteva A V. Clinical and psychological aspects of alcoholism in adolescents. Scientific notes of the University. P.F. Lesgafta. 2011; 82 (12); 11-15.

5. World Health Organization. (2018). Global status report on alcohol and health 2018. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/274603.

6. Smoking, alcohol and drug use among adolescents who are studying: the spread and trends in Ukraine: according to the results of a study in 2019 in the international project "There is a European survey of students on alcohol and other drugs - ESPAD" / O.M. Balakireva (supervising author), D M Pavlova, N-MK Nguyen, O G Levtsun, N P Пивоварова, О.Т. Sakovich; О.В. Flyarkovskaya. — К.: ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», 2019. — 214 с.

7. Marshall E J. Adolescent alcoholuse: risks and consequences. Alcohol Alcohol. 2014 Mar-Apr; 49 (2): 160-4. doi: 10.1093 / alcalc / agt180.

8. Bosque-Prous M, Kuipers M-AG, Espelt A, Richter M, Rimpelд A, Perelman J, Federico B, et al. Adolescent alcohol user and parental and adolescent socioeconomic position in six European cities. BMC Public Health. 2017 Aug 8; 17 (1): 646. doi: 10.1186 / s12889-017-4635-7.

9. De Looze M E, van Dorsselaer S A F M, Monshouwer K, Vollebergh W A M. Trends in adolescent alcohol user in the Netherlands, 1992-2015: Differences across sociodemographic groups and links with strict parental rule-setting. Int J Drug Policy. 2017 Dec; 50: 90-101. doi: 10.1016 / j.drugpo.2017.09.013.

 

Cтаття надійшла до редакції 01.06.2021 р. / Received June 01, 2021