Авторам

Правила оформлення рукопису для публікації в Журналі "Проблеми харчування"

Увага! На цій сторінці наведені технічні умови подання рукописів статей до Журналу. Але лише їх виконання недостатньо. Поряд з цим слід обов'язково ознайомитися з Етикою публікацій.

Редакція Журналу просить авторів при оформленні статей до друку дотримуватися наступних правил:

0. Зміст статей повинен відповідати профілю журналу і вимогам ВАК України.

1. Статті повинні супроводжуватися офіційним направленням установи, в якій виконана робота, візою наукового керівника на першій сторінці, затвердженої круглою печаткою цієї установи. До статті додається диск із записаним на неї файлом. Текст статті повинен бути набраний шрифтом Times New Roman або Arial у програмі MS Word 97 або MS Word 2000.

2. На першій сторінці спочатку вказується УДК (універсальний десятковий класифікатор), назва роботи, ініціали, прізвище та науковий ступінь (звання) автора (авторів), установа, де вона виконана, місто, країна.

3. Стаття повинна бути власноручно підписана всіма авторами. Окремо необхідно вказати прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, адреса (п'ятизначний поштовий індекс), телефон, факс учасника, з яким можна вести переговори або листування.

4. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, малюнки, резюме, літературу, не повинен перевищувати 20, а огляду або проблемної статті – 35 сторінок машинопису через 2 інтервали, коротких повідомлень – 10 сторінок, інших матеріалів (історичні дати, ювілеї) – 5 сторінок. Рукописи друкуються на одній сторінці аркуша через 2 інтервали з шириною полів зліва – 2,5 см, вгорі і знизу  2 см, справа  1,5 см.

5. Виклад статті має бути ясним, стислим, без повторень. Текст необхідно ретельно вивірити. Коректура авторам не висилається, вся подальша перевірка ведеться за авторським оригіналом.

6. Цифрові дані повинні бути приведені у міжнародних одиницях (СІ). Не слід вживати скорочення, які не є загальноприйнятими. Назви фірм, реагентів та обладнання, які використовуються в даній роботі, даються в оригінальному написанні з зазначенням країни.

7. Кількість графічних матеріалів має бути мінімальним. Фотографії повинні бути контрастними, малюнки  чіткими. На звороті кожного малюнка олівцем зазначаються: номер малюнка, прізвище першого автора, назва роботи; позначки "верх" і "низ". Підписи до рисунків дають на окремому аркуші. Номери таблиць пишуть зверху справа, окремо від назви таблиць. Номери малюнків вказують зліва внизу. Підписи роблять під малюнками. У них наводяться: назва малюнка, пояснення умовних позначень  цифр, букв та ін. У підписах до мікрофотографій вказуються збільшення і метод фарбування. Малюнки представляються у двох примірниках. Графічний матеріал не повинен дублювати матеріал таблиць.

8. Місце, де в тексті є посилання на рисунок або таблицю, позначається квадратом на лівому полі, в квадраті ставиться номер малюнка або таблиці.

9. Цифрові дані малюнків і таблиць повинні бути оброблені статистичними методами.

10. Цитована література повинна бути надрукована окремо від тексту, колонкою через два інтервали. У бібліографічному описі наводяться такі дані: прізвище автора (авторів), ініціали, повна назва джерела, рік видання, том, номер випуску, сторінки (від і до); для книг, монографій вказується також місце видання, видавництво, загальна кількість сторінок. В описі роботи кількох авторів вказують всіх авторів, у списку літератури її розміщують за прізвищем першого автора.

Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.

Посилання на джерела літератури подають у порядку згадування. Кількість цитованій літератури в оригінальних статтях не повинно бути більше 10, в оглядах  25.

11. Статті направляють до редакції російською, українською або англійською мовами (на вибір). До статті необхідно прикласти резюме (1 / 5 сторінки машинопису) складені російською, українською, а також англійською мовами.

12. Неприпустимо надсилати до редакції роботи, які до цього вже були надруковані в інших виданнях або спрямовані для публікації в інші видання.